Inici Normatives i Acció de Govern Ordenances i reglaments Avís legal multes

Ordenances, reglaments, instruccions i altres

 


CATALÀ || CASTELLÀ

MULTES

Informació i advertències legals de les butlletes de denúcia

Notificació de la denúncia i incoació del procediment

Com a conseqüència d'una denúncia, s'incoa el corresponent procediment sancionador, d'acord amb l'art. 86 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (TRLSV). L'òrgan instructor de l'expedient és el/la cap de servei d'expedients sancionadors, i l'òrgan competent per sancionar és l'alcalde/alcaldessa de l'Ajuntament de Girona o persona en qui delegui, de conformitat amb l'art. 84.4 del TRLSV. www.girona.cat/transparencia/cat/organsancionadortransit.php

Si els fets poden ser constitutius de delicte, es posaran en coneixement de l'òrgan jurisdiccional corresponent i s'acordarà la suspensió del procediment fins que recaigui resolució judicial. En cas de resolució judicial condemnatòria, el procediment administratiu s'arxivarà, i si la sentència és absolutòria, el procediment administratiu podrà continuar.

Responsabilitat

Si la persona titular del vehicle no és la infractora, d'acord amb l'art. 93.1 del TRLSV, té 20 dies naturals des de l'endemà de la notificació per identificar la persona infractora, en la forma i als registres establerts legalment, d'acord amb el que s'estableix als art. 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). L'incompliment d'aquesta obligació (excepte en el cas de les infraccions d'estacionament, d'acord amb l'art. 82.g del TRLSV) o la impossibilitat de notificar la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al titular de l'expedient, comporta la incoació del procediment sancionador per infracció de l'art. 11.1.a (TRLSV), i se sanciona com a falta molt greu (art. 77.j i 80.2.b del TRLSV).

Procediment abreujat i procediment ordinari

Si us voleu acollir a la tramitació pel PROCEDIMENT ABREUJAT, teniu 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació per fer el pagament de la multa amb una reducció del 50%. Aquest procediment implica: la renúncia a formular al·legacions (en cas que es formulin s'han de considerar no presentades), la terminació del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, l'esgotament de la via administrativa (només es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de l'endemà del pagament) i la fermesa de la sanció des del moment del pagament. D'acord amb l'article 113 del TRLSV, les sancions per infraccions greus i molt greus i la detracció de punts es comunicaran al Registre de conductors i infractors de la Direcció General de Trànsit una vegada les sancions siguin fermes en via administrativa. El procediment abreujat no es pot aplicar a les infraccions previstes a l'art. 77, apt. h, j, n, ñ, o, p, q, r, s i t del TRLSV.

En cas de no efectuar el pagament amb reducció, es tramitarà pel PROCEDIMENT ORDINARI, que us permet formular al·legacions i proposar o aportar proves en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació. L'escrit d'al·legacions s'ha d'adreçar a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Girona i s'ha de presentar en la forma i als registres que s'estableixen als art. 14 i 16.4 de la LPAC. Si no formuleu al·legacions ni aboneu l'import de la multa en el termini assenyalat, el procediment es considera conclòs l'endemà de la finalització d'aquest termini, aquesta denúncia tindrà efecte d'acte resolutori del procediment sancionador i la sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia, excepte en el cas de les infraccions greus amb retirada de punts i de les molt greus, no notificades en l'acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra la sanció podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Girona, en el termini d'un mes des de la data de notificació, o bé podeu interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. Si opteu per interposar un recurs potestatiu de reposició no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins que el primer hagi estat resolt expressament o se n'hagi produït la desestimació presumpta.

El recurs contenciós administratiu es pot presentar davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona o del jutjat competent per raó del domicili de la persona interessada.

Forma de pagament

El pagament es pot fer efectiu a www.girona.cat/pagament, directament a l'agent denunciant en metàl·lic, o a Caixabank.

Punts

Els punts indicats es detrauran del permís o llicència de conducció quan la sanció sigui ferma. Podeu consultar el saldo de punts a www.dgt.es

Tractament de dades personals

Les vostres dades personals s'han incorporat d'ofici als fitxers de l'Ajuntament de Girona, d'acord amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (llei 39/2015, art. 58). La finalitat és exclusivament per resoldre aquesta tramitació i sempre podeu exercir els vostres drets en matèria de protecció de dades mitjançant sol·licitud presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004 Girona) o Seu electrònica de l'Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals

Sigles de les normes

TRLSV: Text refós de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. OMC: Ordenança municipal de circulació. RGC: Reglament general de circulació. LPAC: Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DEPARTAMENT DE MULTES:

Carrer de Bernat Bacià, 4, 1a planta, 17001 Girona - Tel. 972 419 031
L'horari d'atenció telefònica i presencial és de dilluns a divendres 9 a 14 hores.

MOTIU DE NO NOTIFICACIÓ A L'ACTE:

1. La persona conductora del vehicle es trobava absent en el moment de la denúncia. 2. L'agent denunciant es trobava en un altre servei prioritari en el moment de la denúncia. 3. El vehicle denunciat es trobava en marxa i l'agent denunciant no estava motoritzat. 4. Al vehicle denunciat no se li va requerir que s'aturés perquè implicava perill per a la resta d'usuaris. 6. Aquesta denúncia ha estat formulada verbalment davant d'un agent de l'autoritat. 7. L'agent denunciant no disposava de talonari de butlletes en el moment de la denúncia. 10. L'agent denunciant es trobava amb una altra persona infractora en el moment de la denúncia. 12. Moment en què concorrien factors meteorològics adversos. 13. Coneixement posterior del fet per mitjans de captació i reproducció d'imatges. 15. L'agent feia tasques de vigilància i control del trànsit i no tenia mitjans per seguir el vehicle.