Inici Organització Sistema intern d'informació

Sistema intern d'informació

Ajuntament de Girona

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019 té per objecte l'establiment de mecanismes o canals d'alerta que garanteixin la confidencialitat i un règim de protecció per les persones que informin sobre vulneracions de l'ordenament jurídic en el marc d'una relació professional. Aquesta Directiva va ser transposada per l'ordenament jurídic espanyol amb la publicació al BOE, amb data 21 de febrer de 2023, de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions informatives i de lluita contra la corrupció.

En compliment del que estableix la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s'implanta el present Sistema Intern d'Informació.

Aquest sistema dona compliment a la finalitat de la citada Llei, permetent que les persones físiques que tinguin una relació laboral o professional amb l'Ajuntament de Girona puguin informar sobre les accions o omissions a les quals es refereix el seu article 2, sense que en cap cas la seva formulació els confereixi la condició d'interessat.

L'informant podrà optar entre comunicar la informació per mitjà del Canal Intern de l'Ajuntament de Girona o bé per mitjà del canal extern davant l'Oficina Antifrau de Catalunya.

El Canal Intern d'Informació de l'Ajuntament de Girona permet realitzar comunicacions per escrit i/o verbalment i de forma anònima o no. En qualsevol cas, es garantirà la confidencialitat de l'informant i de qualsevol tercer mencionat a la comunicació.

Normativa i resolucions

Mitjans per comunicar informacions

   


Altres Sistemes interns d'informació "Organismes i ens públics vinculats o dependents"