Inici Organització Declaració de béns i activitats Registre d'Interessos

Declaració de béns i activitats

 

Registre d'interessos

El registre d'interessos compren 2 seccions:

A) El registre de béns i drets patrimonials

Inclou les declaracions dels béns patrimonials i la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, el patrimoni, i si s'escau, de societats.

B) El registre d'activitats

Inclou la declaració sobre les causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.

Normativa

Normes de Gestió del Registre d'’Interessos de l'Ajuntament de Girona

Regulen el sistema de gestió i les instruccions per emplenar el registre d'’interessos de l'’Ajuntament de Girona en compliment del que disposa l'’article 75.7 de la Llei 7/1985 de 2 d'’abril reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

Qui ho ha de fer?

Estan obligats a presentar les declaracions les persones electes de la Corporació, el personal directiu local i els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que exerceixin les seves funcions a llocs de treball proveïts pel sistema de lliure designació.

S'entendrà personal directiu als efectes d'aquest registre:

- Els directors dels Organismes Autònoms, i demès ens depenents de l'administració.
- Els gerents
- El personal eventual que ocupi llocs de direcció.

Se sumaran a aquests llocs qualsevol persona que vingui obligada per normativa posterior.

Models de declaracions del Registre d'Interessos

Model A1
Declaració de béns i drets patrimonials dels regidors i regidores de la corporació municipal.

Model B1
Declaració d'’incompatibilitats i d'’activitats que proporcionen ingressos econòmics dels regidors i regidores de la corporació municipal.