Inici Economia i gestió administrativa Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)

Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)

Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d'estar inscrits en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) abans del 9 de setembre de 2018. Així ho estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Objectiu:

Amb l'objectiu de millorar l'eficiència i reduir la burocràcia en els processos de compra pública, la Llei 9/2017 estableix procediments oberts simplificats en els casos de:

♦ Contractes de subministrament o serveis de valor estimat igual o inferior a 100.000 ¤

♦ Contractes d'obres de valor estimat igual o inferior a 2.000.000 ¤

Altres registres:

Per tal de simplificar i agilitar aquests procediments, la Llei 9/2017 obliga que, a partir del 9 de setembre, les empreses que vulguin contractar amb les administracions públiques catalanes estiguin inscrites en el RELI, que és responsabilitat del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. També ho poden fer en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) de l'Estat o bé en qualsevol altre registre oficial de les comunitats autònomes.

Avantatges:

La inscripció en el RELI permet que les administracions públiques s'estalviïn requerir documentació administrativa a les empreses que obtinguin la millor puntuació en un procés de licitació, tenint en compte que aquest registre els aportarà informació per comprovar si:

♦ Les empreses estan constituïdes.

♦ El signant de la proposició té prou poders per formular l'oferta.

♦ L'empresa compleix els requisits mínims de solvència econòmica, financera i tècnica o bé té la classificació corresponent.

♦ L'empresa té alguna prohibició de contractar.

Entrada en vigor:

De fet, la Llei 9/2017 va entrar en vigor el 9 de març passat, però, atenent que la inscripció en el registre implica que les empreses hagin de realitzar un seguit de tràmits previs, la nova llei de contractes va demorar l'entrada en vigor de l'obligatorietat d'inscriure-s'hi durant el termini de deu mesos. Aquesta moratòria acaba el 9 de setembre de 2018 i, per aquest motiu, cal que les empreses de les comarques gironines que vulguin optar a contractes públics s'hi registrin ben aviat.