Reglament regulador dels instruments de participació ciutadana

L'Ajuntament de Girona, des de la recuperació de la democràcia municipal ha promogut, de manera progressiva, la participació dels ciutadans i ciutadanes per contribuir a la conformació de l'opinió general i l'orientació de decisions sobre assumptes d'interès per la ciutat. Es per això, que es va voler dotar a la ciutadania de noves eines de participació i amb l'aprovació del "Reglament regulador de les Institucions de la Participança i de la gestió de conflictes" es va consolidar i eixamplar aquesta política de participança, en el seu sentit de realització efectiva de les possibilitats de participació.

Aquest reglament regula els instruments per a la participació ciutadana que faciliten l'exercici del principi democràtic de la participació.

Eines de participació

Els instruments següents s'han possat a l'abast de la ciutadania afavoreixen per millorar la implicació dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics. Els mètodes són diferents per a cada un d'ells, perquè es busquen objectius també diversos, però tenen sempre en comú un sistema de garanties de bon coneixement dels assumptes públics -per la informació, el diàleg, el debat, la consulta, etc.- i la possibilitat que la veu de la ciutadania estigui realment present en l'espai públic representatiu del conjunt de la ciutat.

Audiència pública

És l'espai de participació reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament i debat posterior entre Ajuntament i ciutadania, de qüestions especialment significatives de l'acció municipal i en especial de plans que es vulguin executar que es trobin en fase de disseny o delimitació d'objectius.

Més informació

Assistència jurídica

Consisteix en l'assessorament jurídicoadministratiu que dóna l'Ajuntament a les associacions de veïns, a criteri de la Junta de Govern Local, quan es consideren afectades per un projecte públic promogut per institucions, corporacions o empreses públiques no municipals, o projectes privats amb clara repercussió pública. Més informació

Dret d'iniciativa ciutadana

Consisteix en l'assessorament jurídicoadministratiu que dóna l'Ajuntament a les associacions de veïns, a criteri de la Junta de Govern Local, quan es consideren afectades per un projecte públic promogut per institucions, corporacions o empreses públiques no municipals, o projectes privats amb clara repercussió pública. Més informació

Dret de petició

Mecanisme bàsic de participació dels ciutadans en els afers públics. Dret que permet a qualsevol veí/veïna formular sol·licituds sobre qualsevol matèria que afecti a competències municipals, dins els interessos legítims, excepte aquells assumptes pels quals ja existeixi un procediment específic. Més informació

Dret de proposta

Els veïns/veïnes empadronats/des majors de 16 anys, a títol individual o col·lectiu, tenen el dret d'adreçar-se a l'Ajuntament, qualsevol autoritat o òrgan municipal per a formular propostes referents a la prestació de serveis públics municipals, en els termes establerts en el reglament de les institucions de la participança i la gestió de conflictes. Més informació

Dret de debat

Dret a debatre públicament amb els representants polítics i/o tècnics experts de l'Ajuntament o forans sobre assumptes i qüestions d'interès ciutadà, amb exclusiu caire monogràfic. L'interès ciutadà no significa pas que el tema abraci tota la ciutat, també es pot referir a un sector territorial o un àmbit social. Més informació

Consulta popular

Dret dels veïns/veïnes i de l'Ajuntament a sol·licitar la convocatòria d'una Consulta Popular. Poden ser objecte de Consulta Popular els assumptes de competència pròpia municipal que tinguin caràcter local i, a més, que siguin d'especial importància per als interessos dels veïns/veïnes, llevat dels relatius a les finances locals. L'objecte de la Consulta no pot ser contrari a l'ordenament jurídic espanyol o català. Més informació

Nucli d'intervenció participativa

És un instrument que es posa a disposició de la ciutadania en aquells casos en què l'Ajuntament decideixi rebre opinió no vinculant sobre opcions possibles en relació amb un assumpte o projecte molt determinat d'interès general. Més informació