Inici Economia i gestió administrativa Compte general

Compte general

 

Memòria del compte general de l'Ajuntament de Girona

El Compte general és un conjunt de documents i estats que l'Entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre: Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any.

Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l'Entitat local durant l'any a què es referix el Compte general.

Com s'ha executat el pressupost de l'Entitat local, és a dir, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, quants recursos s'han obtingut l'any i quins han estat aquests recursos. També s'informa sobre la forma en què s'han realitzat aquestes despeses i ingressos.

El Compte general estarà integrat pels comptes anuals de l'Entitat principal i de les seves entitats dependents. Per saber més sobre els comptes generals podeu consultar el web www.rendiciondecuentas.es

 

Rendiment de comptes

El "Portal Rendición de Cuentas" és el lloc en el qual el ciutadà té la possibilitat d'accedir a la informació sobre la gestió econòmica de les entitats locals, que es dedueix dels seus comptes anuals, i pot conèixer la gestió que desenvolupa una entitat local concreta.

És una iniciativa liderada pel Tribunal de Comptes i mitjançant el portal es facilita la rendició de comptes de les entitats locals i a més posa a disposició dels ciutadans informació sobre les entitats locals i els seus comptes anuals.

L'Ajuntament de Girona publica els seus comptes anuals a la Plataforma del Tribunal de Comptes i es pot consultar al "Portal Rendición de Cuentas" (rendiciondecuentas.es)