Inici Economia i gestió administrativa Ajuts i subvencions

Ajuts i subvencions

L'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en l'activitat subvencional de les administracions públiques.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació relativa a les subvencions atorgades, bases, concocatòries, documentació relacionada, i altra informació útil relacionada.

Normativa

L'Ajuntament de Girona disposa d'una ordenança de subvencions, dictada a l'empara de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), que té per objecte la regulació del règim jurídic general de la concessió de subvencions promogudes per l'Ajuntament de Girona i els seus organismes autònoms, inclosos els premis i beques concedits mitjançant concurrència competitiva, així com el procediment a seguir per sol·licitar-les, la concessió, la justificació i el pagament, els requisits dels beneficiaris, la publicitat i els principis que han de regir tota la gestió de la concessió.

Bases, convocatòries i resolucions

TAULER D'ANUNCIS

Les bases específiques reguladores de subvencions se sotmetran a informació pública durant el termini de 20 dies hàbils, mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona i una referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis dels ens locals. Quan hagi transcorregut el termini fixat sense que s'hi hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades, i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona en què constarà el seu caràcter definitiu.

Després és publica la convocatòria on s'hi estableix el termini de presentació de sol·licituds. La convocatòria de les subvencions es publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la web municipal. Les resolucions de les convocatòries de subvencions també es publiquen al tauler d'anuncis electrònic del web.

BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS

La publicitat de les subvencions està regulada fonamentalment per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

Aquestes lleis diuen que totes les convocatòries i concessions de subvencions aprovades per les administracions públiques espanyoles hauran de ser publicades, a partir del 2016, al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

Relació de subvencions i ajuts de l'Ajuntament de Girona

Una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per a ésser-ne beneficiari.

En aquest apartat i podreu trobar les bases, les convocatòries, els models d'instància, l'enllaç al tràmit de sol·licitud de la seu electrònica i i els terminis de presentació de sol·licituds, entre d'altres coses.

Subvencions atorgades

Actualització anual. Última actualització: 8-02-2019

A continuació us mostres les subvencions i els ajuts públics atorgats, amb la indicació de l’import, l’objecte i els beneficiaris.

Tràmits de subvencions

L'ordenança de subvencions defineix els models d'instància dels tràmits relacionants amb les subvencions. Bàsicament són:

Informació útil

Obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques

El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que obliga a totes les persones jurídiques, entitats i associacions, els òrgans col·legiats, les entitats sense personalitat jurídica, empleats de les administracions i els representants d'aquests, a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d'un certificat general que representi l'organització. Aquesta relació electrònica fa referència tant a les notificacions com a la presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions de les entitats i associacions que s'adrecin a l'Ajuntament s'ha de realitzar obligatòriament mitjançant el registre electrònic. Cal que, com entitat, s'obtingui un certificat o signatura digital per a entitats.

Més informació:

Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques

Registre electrònic

Funcionament del Registre electrònic

Instruccions per a la petició d'un certificat electrònic per a entitats