Inici Particiació ciutadana Registre Municipal d'Entitats

Registre Municipal d'Entitats

El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes té l'objecte de permetre a l'Ajuntament el coneixement del nombre d'entitats existents a la ciutat, la seva denominació, els seus objectius i la seva representativitat o pes específic, a l'efecte de permetre una correcta política municipal de foment de l'associacionisme ciutadà.

Tal com diu la Llei orgànica d'Associacions (art.31), per tal de poder beneficiar-se de les mesures de foment que les administracions públiques tenen l'obligació de promoure en l'àmbit de l'associacionisme, les entitats associatives han d'estar inscrites als Registres Públics d'Entitats pertinents, entre ells els registres municipals d'entitats dels diferents ajuntaments.

Un Registre Municipal d'Entitats inclou en un únic registre totes les entitats d'un municipi. Tenir un cens d'entitats real i unificat permet conèixer les entitats existents a la ciutat, la seva representativitat i els seus objectius, per tal de poder desenvolupar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme. Alhora ens permet poder-vos ajudar a donar-vos a conèixer a la resta de ciutadania.

Les dades que conté són públiques i consultables per les persones interessades i el procediment d'inscripció s'inicia a sol·licitud de les entitats que ho desitgin, aportant la documentació requerida.

Alta o modificació al Registre Municipal d'Entitats

Els articles 145 al 149 del Reglament Orgànic Municipal són els que regulen el funcionament del Registre Municipal d'Entitats.

Poden sol·licitar la inscripció totes aquelles entitats sense afany de lucre, inscrites prèviament al registre de la Generalitat de Catalunya corresponent en funció de la seva tipologia o qualsevol altre registre legalment establert, que tinguin el seu domicili principal a Girona i hi desenvolupin les seves activitats. També poden inscriure's aquelles entitats que tinguin alguna delegació al municipi.

El Reglament Orgànic Municipal obliga a les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats a comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi rellevant que es produeixi a l'associació i que pugui provocar modificacions en les dades (canvi de la seu social, de telèfon, modificacions d'estatuts, canvis a la junta, baixa de l'entitat ...). A principis d'any també s'han de comunicar els pressupostos i els programes d'activitats.

 

Drets que atorga el registre a les entitats

Els drets reconeguts a les entitats ciutadanes estan regulats a l'article 144 del Reglament Orgànic Municipal. A efectes municipals, aquets drets només afectaran aquelles entitats que estiguin degudament inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Així doncs, les entitats ciutadanes han d'estar degudament inscrites per poder rebre col·laboració municipal en les activitats que organitzen i també és un requisit impresindible per a poder percebre qualsevol ajut o subvenció de l'Ajuntament. El Reglament Orgànic Municipal també atorga el dret de les entitats ciutadanes d'intervenir davant el Ple municipal.

 

Entitats registrades

Les dades contingudes en el Registre Municipal d'Entitats són públiques per això l'Ajuntament de Girona va crear el Portal Municipal d'Entitats de Girona on hi figuren totes les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats.