Inici Economia i gestió administrativa Cost de les campanyes de publicitat institucional

Cost de les campanyes de publicitat institucional

Actualització anual. Última actualització: 26/03/2021

2020

Relació de totes les campanyes de publicitat institucional de l'Ajuntament de Girona durant l'any 2019 que ha subscrit amb els mitjans de comunicació, amb indicació dels imports contractats desglossats per campanya, concepte i mitjà de comunicació d'acord amb el que es disposa a l'article 11.1 f de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La informació s'ha extret dels contractes de serveis, sense cap restricció d'import.

2019

Relació de totes les campanyes de publicitat institucional de l'Ajuntament de Girona durant l'any 2019 que ha subscrit amb els mitjans de comunicació, amb indicació dels imports contractats desglossats per campanya, concepte i mitjà de comunicació d'acord amb el que es disposa a l'article 11.1 f de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La informació s'ha extret dels contractes de serveis, sense cap restricció d'import.

2018

Relació de totes les campanyes de publicitat institucional de l'Ajuntament de Girona durant el primer semestre de l'any 2018 que ha subscrit amb els mitjans de comunicació, amb indicació dels imports contractats desglossats per campanya, concepte i mitjà de comunicació d'acord amb el que es disposa a l'article 11.1 f de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Durant el primer semestre del 2018 no es varen establir convenis ni es varen atorgar ajuts i subvencions als mitjans de comunicació. Les campanyes de publicitat institucional es varen contractar a través dels procediments establerts per la llei de contractació pública vigent.

La informació s'ha extret dels contractes menors de serveis de la Unitat de l'Oficina de Comunicació, sense cap restricció d'import.

2017

Relació de totes les campanyes de publicitat institucional de l'Ajuntament de Girona durant l'any 2017 que ha subscrit amb els mitjans de comunicació, amb indicació dels imports contractats desglossats per campanya, concepte i mitjà de comunicació d'acord amb el que es disposa a l'article 11.1 f de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Durant l'any 2017 no es varen establir convenis ni es varen atorgar ajuts i subvencions als mitjans de comunicació. Les campanyes de publicitat institucional es varen contractar a través dels procediments establerts per la llei de contractació pública vigent.

La informació s'ha extret dels contractes de serveis, majors de 300 ¤, de la Unitat de l'Oficina de Comunicació. S'han fet amb el procediment de contractació menor més 3 contractes de procediment negociat sense publicitat.

2016

Relació de totes les campanyes de publicitat institucional de l'Ajuntament de Girona durant l'any 2016 que ha subscrit amb els mitjans de comunicació, amb indicació dels imports contractats desglossats per campanya, concepte i mitjà de comunicació d'acord amb el que es disposa a l'article 11.1 f de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Durant l'any 2016 no es varen establir convenis ni es varen atorgar ajuts i subvencions als mitjans de comunicació. Les campanyes de publicitat institucional es varen contractar a través dels procediments establerts per la llei de contractació pública vigent.

La informació s'ha extret dels contractes de serveis, majors de 300 ¤, de la Unitat de l'Oficina de Comunicació. S'han fet amb el procediment de contractació menor.