Cost de les campanyes de publicitat institucional RDF

Relació de totes les campanyes de publicitat institucional de l'Ajuntament de Girona, segons s'indica a l'article 47 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Aquest article diu que, als efectes de la lletra f) de l'article 11.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, s'ha de publicar la informació de les campanyes i accions de publicitat i de promoció institucional següents: l'òrgan promotor, el cost de la campanya o l'acció desglossada per conceptes, els mitjans de comunicació emprats, l'import destinat a cadascun i el període d'execució. La informació relativa als mitjans de comunicació s'ha de desglossar per tipologia de mitjà i per identificació nominativa de l'empresa de comunicació o grup empresarial.

Les dades publicades del 2016 i fins el 2020, contenen la relació de totes les campanyes de publicitat institucional que l'Ajuntament de Girona ha subscrit amb els mitjans de comunicació, amb indicació dels imports contractats desglossats per campanya, concepte i mitjà de comunicació, d'acord amb el que es disposa a l'article 11.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial