Inici Particiació ciutadana Dret de les entitats ciutadanes d'intervenir davant el Ple municipal

Dret de les entitats ciutadanes d'intervenir davant el Ple municipal

El Ple municipal va aprovar la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) en la sessió plenària del 16 d'abril de 2012. Concretament es va modificar l'article 105, actualment l'article 108, del capítol 4t del ROM que regula la participació de les entitats ciutadanes.

La modificació es va fer per tal d'atorgar a les entitats ciutadanes el dret d'intervenir davant el Ple de l'Ajuntament per efectuar una exposició sobre algun assumpte de l'ordre del dia.

Condicions que calen per a exercir aquest dret

Ser una entitat de participació ciutadana. Les Associacions degudament constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, que tinguin per objecte la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns són considerades entitats de participació ciutadana.

Per intervenir davant el Ple les associacions hauran d'ostentar la condició d'interessat en la tramitació administrativa de l'assumpte del que es tracti, per raó de ser titulars d'un dret, d'un interès legítim o en el seu cas un simple interès en supòsits d'exercici de l'acció pública.

La facultat d'intervenir davant el Ple per efectuar l'exposició prevista s'haurà de sol·licitar per escrit presentat en el Registre d'entrada de l'Ajuntament, amb una antelació mínima de dos dies abans de la celebració de la sessió.

La intervenció la realitzarà únicament el representant de l'associació.

En la sessió, la intervenció del representant de l'associació s'haurà de produir amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia, la intervenció requerirà l'autorització de l'alcalde i no podrà superar el termini de 5 minuts (alternativament el termini que aquest determini). Fent ús de les seves atribucions l'alcalde podrà interrompre la intervenció en cas de desviació de la matèria exposada o alteració del desenvolupament de la sessió plenària.

De conformitat amb l'article 69.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la intervenció no es podrà efectuar un cop s'hagi començat a tractar l'assumpte per part del Ple de la Corporació.

Restaran excloses les intervencions en relació a les propostes municipals relatives a les següents matèries:

a) les corresponents a ordenances fiscals i altres matèries de naturalesa tributària.
b) les regulades a l'article 2 de la Llei 3/1984 de 26 de març reguladora de la iniciativa legislativa popular, així com les determinades a l'article 6 de la Llei 4/2012, de 17 de març, de Consultes Populars per Via de Referèndum. 
c) les que amb contingut idèntic o equivalent hagin estat presentades per l'equip de govern o l'oposició en el transcurs del mandat.

Altres drets de participació ciutadana de les entitats

El ROM, a l'article 108, també reconeix els següents drets de les associacions:

Rebre informació directa dels assumptes que són del seu interès.

Elevar propostes d'actuació en l'àmbit de les matèries de competència municipal.

Formar part dels òrgans de participació.

Presentar propostes sobre temes de competència municipal que afectin els interessos generals o sectorials dels veïns d'acord amb les condicions que s'indiquen a l'apartat 4 de l'article 108 del ROM.

Com veureu, les condicions són molt similars a les del Dret de les entitats ciutadanes d'intervenir davant el Ple municipal. L'associació interessada haurà de presentar les propostes al registre general de l'Ajuntament de Girona i hauran de contenir una exposició de motius i una part dispositiva que haurà de ser sotmesa a votació, així com el titular designat per a intervenir en el Ple Municipal.

S'estableix un termini d'un mes, comptats des de la seva entrada en el Registre General, per a la inclusió de la proposta en l'ordre del dia del Ple.

Durant la celebració del Ple, el defensor de la proposta disposarà de 5 minuts  per exposar-la verbalment. A continuació s'obrirà el corresponent torn d'intervencions dels grups municipals per passar tot seguit a la votació de la proposta presentada.