Inici Economia i gestió administrativa Contractació Perfil del contractant

Contractació

 

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Girona ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

Plecs de clàusules administratives generals

Per acord de Ple del 12 de març de 2018 s'han revocat els Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes d'obres i concessió d'obres públiques, als contractes de serveis i als contractes de subministraments que celebri l'Ajuntament de Girona aprovats definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Girona el dia 13 d'octubre de 2009 i publicats al BOP de Girona número 213 de 6 de novembre de 2009.

Amb entrada en vigor el proper 9 de març de 2018 de la llei 9/2017 de contractes del Sector Públic, caldrà procedir a l'actualització dels plecs de clàusules administratives generals i l'aprovació dels mateixos continua essent potestativa d'acord amb el previst a l'article 121 de la norma.

Acord de revocació dels plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes

Models d'annexos

D'acord amb l'article 63.2 de la LCSP i a efectes de facilitar als licitadors la presentació de les seves ofertes, posem a disposició els següents models.
En tot cas, aquests models s'hauran d'adaptar a cada licitació. Els models s'han fet en format RTF amb aquesta finalitat.

Procediment obert

♦ Annex II. Model de garantia en el procediment de contractació. Model d'aval

♦ Annex III. Model de garantia en el procediment de contractació. Model de certificat d'assegurança de caució

♦ Annex VI. Model de declaració responsable relativa a trobar-se al corrent del compliment de l'obligació de comptar amb un dos per cent de treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives corresponents i al compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent en matèria laboral, social i d'igualtat efectiva entre dones i homes

♦ Annex VII. Model de compromís per a la integració de la solvència amb mitjans externs

♦ Annex IX. Model de compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals

Procediment simplificat

♦ Annex II. Model de declaració responsable

♦ Annex IV. Model de garantia en el procediment de contractació. Model d'aval

♦ Annex V. Model de garantia en el procediment de contractació. Model de certificat d'assegurança de caució

♦ Annex VI. Model de compromís per a la integració de la solvència amb mitjans externs

♦ Annex VIII. Model de compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals

♦ Annex IX. Model de compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals

Regulació

Protocol de contractació socialment responsable aprovat pel Ple de la Corporació el dia 2 d'agost de 2023

Pla de contractació 2024

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic

Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público

Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament General de la llei de contractes de les Administracions Públiques

Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública

Decret d'Alcaldia del 9 de maig de 2022 d'aprovació de l'aplicació a l'Ajuntament de Girona de l'Acord GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres