Inici Economia i gestió administrativa Contractació Document Europeu Únic de Contractació

Contractació

 

Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)

De conformitat amb les Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, així com del Reglament d'execució (UE) 2016/7 de la Comissió de 5 de gener del 2016 pel que s'estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de contractació, en tots aquells procediments de contractació d'obres, serveis i subministraments subjectes a regulació harmonitzada, l'òrgan de contractació acceptarà com a prova preliminar dels compliment dels requisits previs per participar en el procediment de licitació el "document europeu únic de contractació", consistent en una declaració formal i actualitzada de l'empresa interessada, en substitució de la documentació acreditativa d'aquests requisits, que confirmi que l'empresa compleix els mateixos, i més concretament: que compta amb les condicions d'aptitud exigides, incloses la de no estar incurs en prohibició de contractar, que compleix amb els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, així com els demés criteris de selecció i requisits de participació que estableixin els plecs de contractació.