Inici Economia i gestió administrativa Contractació Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Contractació

 

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Resolucions 2019

Associació Catalana d'Empreses de Seguretat (ACAES)
Recurs contra l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona, de 14 de desembre de 2018, relatiu a l'adjudicació del lot 1 de la licitació del contracte mixt del servei de manteniment, la recepció d'avisos i l'assistència en les alarmes d'intrusió dels edificis municipals, així com del subministrament dels recanvis necessaris pel seu manteniment licitat per l'Ajuntament de Girona
INADMETRE EL RECURS PER EXTEMPORANI

Resolució núm. 92/2019

Resolucions 2018

Empresa Accent Social, SL
Recurs contra la formalització de l'encàrrec a mitjà propi a favor de l'empresa SUMAR per a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
RECURS DESESTIMAT

Resolució núm. 249/2018

 

Asociación de empresas de servicios para la dependencia (AESTE)
Recurs contra els plecs que regeixen el contracte de serveis de teleassistència per a persones majors de 65 anys i persones en situació de dependència, que visquin soles o amb altres persones grans, a la ciutat de Girona, licitat per l'Ajuntament de Girona.
RECURS DESESTIMAT

Resolució núm. 52/2018

Resolucions 2017

Empresa Asesores Locales Consultoría, SA
Recurs contra els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació del subministrament d'un sistema d'informació per a la gestió i recaptació dels ingressos municipals de l'Ajuntament de Girona.
RECURS NO ADMÈS

Resolució núm. 64/2017