Inici Economia i gestió administrativa Cost dels serveis

Cost dels serveis

Totes les entitats locals estan obligades a facilitar els costos de cada un dels serveis al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació. La finalitat d'aquesta remissió no és altra que la d'informar a la ciutadania de la gestió realitzada per part de les entitats locals prestadores de serveis, sota els principis de transparència i eficiència i per a això s'utilitzen criteris homogenis tant de càlcul com de presentació de la informació.

Aquest càlcul ha de tenir en compte els costos reals, directes i indirectes, dels serveis, d'acord amb els criteris aprovats per l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Ordre HAP / 2075/2014 de 6 de novembre de 2014. Per completar el marc jurídic, es va aprovar una resolució que desenvolupa aquest ordre per part de la Secretaria General de Coordinació Autonòmicai Local el 23 de juny de 2015.

D'acord amb aquest precepte totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any aquella magnitud a partir de les dades de la liquidació del pressupost general i, si s'escau, dels comptes anuals aprovades per les entitats vinculades o dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior.

Les entitats locals han de facilitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques fins a primers de novembre de 2016 la informació relativa als costos efectius en els quals van incórrer en l'any 2015, d'acord amb la regulació anterior, referits als serveis de prestació obligatòria i als derivats de l'exercici de les competències pròpies de les entitats locals, d'acord amb la catalogació continguda en la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

Han de proporcionar la informacio sobre la forma de gestió de cada servei, la composició del cost efectiu, si s'escau la dada agregada de l'entitat principal i dependents / vinculats, per a cada un dels serveis i segons el tipus de comptabilitat, de les unitats físiques de referència per servei i de la composició de les entitats que són agrupacions d'altres.

Com s'ha indicat abans el càlcul del cost efectiu dels serveis està determinat per l'agregació dels costos directes, exclusivament associats a cada servei, i els costos indirectes (normalment compartits) determinats amb acord amb criteris d'imputació que estableix l'esmentada Ordre HAP / 2075 / al 2014.

Any 2015 - Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament de Girona