Inici Normatives i Acció de Govern Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un òrgan estatutari, previst a l'article 72.1 de l'Estatut d'autonomia de 2006, que exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, en garantia de la seva objectivitat i independència.

La Comissió Jurídica Assessora vetlla per la legalitat de l'actuació de les diverses administracions catalanes. L'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya estan obligats a demanar el parer jurídic de la Comissió Jurídica Assessora en una sèrie de matèries, abans de prendre la decisió corresponent. En aquests casos, el dictamen de la Comissió és de sol·licitud preceptiva. En altres matèries les administracions poden sol·licitar-li el dictamen, però no estan obligades a fer-ho (dictàmens de sol·licitud no preceptiva).

Normalment, els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora no són vinculants per a les administracions que els demanin. Tanmateix, l'Administració que hagi sol·licitat el dictamen només pot apartar-se del criteri de la Comissió si en fonamenta els motius.

La Comissió Jurídica Assessora també pot adreçar al Govern les propostes i els suggeriments que consideri convenients amb relació a l'ordenament jurídic català, atenent els problemes que detecti en exercici de la seva funció consultiva.

A Catalunya, la Comissió Jurídica Assessora equival i substitueix plenament el Consell d'Estat, sens perjudici de les funcions que corresponen al Consell Consultiu previstes en l'article 41 de l'Estatut d'autonomia de 1979 i al Consell de Garanties Estatutàries, regulat en els articles 76 i 77 de l'Estatut de 2006.

Com a òrgan consultiu de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals, la Comissió no atén consultes jurídiques dels ciutadans.

Dictàmens de sol·licitud preceptiva

La Comissió Jurídica Assessora emet dictamen de sol·licitud preceptiva sobre les matèries assenyalades en l'article 8 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora (LCJA).

Dictàmens de sol·licitud no preceptiva

La Comissió Jurídica Assessora emet dictamen de sol·licitud no preceptiva sobre les matèries assenyalades en l'article 9 de l'esmentada LCJA.

Relació de dictàmens

Actualització progressiva. Última actualització: 20-08-2019