Inici Organització Empleats públics

Empleats públics

Per tal de complir amb les obligacions que fixa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, us facilitem la informació relativa als empleats públics de l'Ajuntament de Girona:

Plantilla de personal 2020 - Aprovada pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2019 i modificada pel Ple el 10 de febrer de 2020

Relació de llocs de treball (funcionari, laboral i eventual) 2020 - Aprovada pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 10 de febrer de 2020

Valoració de llocs de treball 2020 - Aprovada pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 10 de febrer de 2020

La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.

Organigrama amb identificació dels responsables i funcions

Retribucions

Selecció de personal

Convocatòries i resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal

Llistes que eventualment es creïn per accedir als processos de formació i promoció

Conveni laboral

Els convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical.

Conveni 2010-2012

Adaptació dels articles 14, 15 i 16 del Conveni 2010-2012

Alliberats sindicals

Nombre d'alliberats sindicals de l'administració i dels ens que en depenen, amb indicació dels sindicats corresponents i els costos que els alliberats generen a l'administració i el nombre d'hores sindicals utilitzades.

Any 2017

Any 2015

Alts càrrecs

Relació d'alts càrrecs

Personal eventual. Càrrecs de confiança (funcions, sous i càrrec)

Currículum dels membres electes

Currículum dels càrrecs de confiança

Retribucions