Inici Organització Empleats públics Personal Eventual

Personal eventual

El personal eventual és aquell directament designat per l'equip de govern o pels partits representats en la Corporació com a personal de confiança o d'assessorament especial.

Tots els contractes que els lliguen a l'Ajuntament són temporals i no representen cap mèrit en els processos de selecció de personal al servei de l'Administració pública.

Retribució dels òrgans superiors i llocs directius. 2017

Retribucions anuals del personal eventual

A continuació us mostrem la relació de personal eventual, de confiança o d'assessorament especial nomenats per a la legislatura 2016-2019:

CARLES MULERO PUNSÍ

Lloc de treball
Cap del Gabinet d'Alcaldia
Funcions
 1. Assistència i assessorament a l'alcaldessa en l'exercici de les seves funcions d'acció política i institucionals.
 2. Acompanyament en la representació davant de les altres administracions i davant de les entitats i associacions de la ciuat de Girona.
 3. Seguiment de les polítiques institucionals i de governança definides per l'alcalde.
 4. Propostes de definició de les polítiques de projecció institucional i d'imatge de l'Ajuntament de Girona.
 5. Col·laboració i assessorament en matèria de protocol, comunicació i difusió de l'alcaldia.
 6. Assessorament en la definició i supervisió de l'agenda de l'alcalde.
Currículum
Retribució anual
50.000,00 €

JORDI RUBIO ESTARTUS

Lloc de treball
Coordinador d'Alcaldia
Funcions
 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions de l'alcaldia al personal de l'àrea.
 2. Assessorament a l'alcaldia en el desplegament i en la concreció del Pla de Govern 2015-2019.
 3. Seguiment dels projectes del Pla de Govern 2015-2019 a través d'un sistema de fitxes de treball, amb l'objectiu que es compleixin els terminis fixats i l'execució de les directrius de l'alcaldia.
 4. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball..., així com en les posteriors valoracions dels mateixos.
 5. Assessorament i col·laboració i, si s'escau, redacció de notes de premsa i discursos.
 6. Assistència a les comissions informatives i a les activitats preparatòries i complementaries al ple municipal.
 7. Propostes, idees i informació a la regidora en temes que li siguin d'interès per l'àrea.
Currículum
Retribució anual
48.649,02 €

ORIOL MAS LLORET

Lloc de treball
Coordinador de Comunicació
Funcions
 1. Sol·licitar a les diferents àrees municipals informació per al seu tractament i difusió en els mitjans de comunicació.
 2. Fer d'intermediari entre els mitjans de comunicació i l'Ajuntament de Girona.
 3. Elaborar material informatiu i missatges institucionals, redactar i difondre la informació municipal, ja sigui mitjançant notes, comunicats de premsa o publicacions pròpies i d'altres mitjans digitals.
 4. Organitzar rodes de premsa o comunicacions amb la finalitat de fer més eficaç la informació a la ciutadania.
 5. Recolzar la projecció de Girona com a municipi a través dels mitjans de comunicació.
Currículum
Retribució anual
48.649,02 €

MARIA CLARA SÁNCHEZ-CASTRO BOFILL

Lloc de treball
Coordinadora d'Educació i Esports
Funcions
 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions de la regidora al personal de l'àrea.
 2. Assessorament a la regidora en el desplegament i en la concreció del Pla de Govern 2015-2019.
 3. Seguiment dels projectes del Pla de Govern 2015-2019 a través d'un sistema de fitxes de treball, amb l'objectiu que es compleixin els terminis fixats i l'execució de les directrius de la regidora.
 4. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball..., així com en les posteriors valoracions dels mateixos.
 5. Assessorament i col·laboració i, si s'escau, redacció de notes de premsa i discursos.
 6. Assistència a les comissions informatives i a les activitats preparatòries i complementàries al ple municipal.
 7. Propostes, idees i informació a la regidora en temes que li siguin d'interès per l'àrea.
Currículum
Retribució anual
48.649,02 € 

GEORGINA ANDREU MUR

Lloc de treball
Coordinadora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Loca, Turisme i Ocupació
Funcions
 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions de la regidora al personal de l'àrea.
 2. Assessorament a la regidora en el desplegament de les línies polítiques i estratègiques, i en la concreció del Pla de Govern 2015-2019, amb l'objectiu de que s'assoleixin uns resultats integradors i coherents amb els establerts en aquest.
 3. Estudi de la visibilització dels resultats obtinguts per l'àrea a nivell polític.
 4. Seguiment de les actuacions per detectar possibles desviacions amb l'objectiu de garantir que es compleixi el Pla de Govern 2015-2019 (promoure la incorporació d'indicadors amb aquesta finalitat).
 5. Perfilar amb la regidora alguns aspectes de definició política inherents a l'actuació dels serveis de l'àrea.
 6. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball..., així com en les posteriors valoracions dels mateixos.
 7. Assessorament i col·laboració en la redacció de notes de premsa relatives a l'àrea.
 8. Assistència a les comissions informatives i a les activitats preparatòries i complementàries al ple municipal.
 9. Propostes i informació a la regidora en temes que li siguin d'interés.
Currículum
Retribució anual
48.649,02 €

JOSEP COMAS BOADAS

Lloc de treball
Coordinador d'Urbanisme i Activitats
Funcions
 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions del regidor al personal de l'àrea.
 2. Assessorament al regidor en el desplegament de les línies polítiques i estratègiques, i en la concreció del Pla de Govern 2015-2019, amb l'objectiu de que s'assoleixin uns resultats integradors i coherents amb els establerts en aquest.
 3. Acompanyament al regidor en reunions tècniques i polítiques que es consideri necessari.
 4. Seguiment de les actuacions per detectar possibles desviacions amb l'objectiu de garantir que es compleixi el Pla de Govern 2015-2019 (promoure la incorporació d'indicadors amb aquesta finalitat).
 5. Assessorament al regidor en matèria d'urbanisme i activitats.
 6. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, reunions amb veïns, processos de participació..., així com en les posteriors valoracions dels mateixos.
 7. Coordinació i col·laboració amb les directrius polítiques fixades pel grup polític municipal.
 8. Assistència a requeriment del regidor a les comissions informatives i a les activitats preparatòries i complementaries al Ple.
 9. Propostes i informació al regidor en temes que li siguin d'interès, en especial el relacionats amb urbanisme i activitats.
Currículum
Retribució anual
48.649,02 €