Inici Economia i gestió administrativa Convenis

Convenis

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en els convenis de col·laboració de les administracions públiques.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels convenis que l'Ajuntament de Girona signa, l'objecte pel qual es fa, amb qui ho fa.

Relació de convenis signats per l'Ajuntament de Girona

A continuació us mostrem una relació dels convenis que s'han signat durant l'any 2016 amb la indicació de l'objecte o finalitat pel qual s'ha signat, el número d'expedient, l'àrea responsable de l'expedient que ha promogut el conveni, les parts que han signat el conveni i i s'hi hi ha alguna obligació econòmica associada per part de l'Ajuntament.

Registre Públic de Convenis

El Registre de convenis de col·laboració i cooperació és un instrument de publicitat i transparència on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades, i els encàrrecs de gestió. Al següent enllaç podeu consultar els convenis de col·laboració que s'han signat entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona.

Cal posar, com a mínim, Ajuntament de Girona al camp de cerca "Altre organisme signant".