Inici Economia i gestió administrativa El pressupost municipal

El pressupost municipal

 

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l'exercici (any natural). El pressupost ha de ser aprovat pel Ple municipal i es regeix pel principi d'equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

Periodicitat anual. Última actualització: 22-02-2018

Exercici 2018

NOTA: Aprovat definitivament al ple de 12 de febrer de 2018.

 


Modificacions pressupostàries 2018


 

Modificació de les bases d'execució:


Base 21a. Reconeixement de les obligacions

Base 23a. Documents justificatius de reconeixement de la despesa

Base 24a. Ordenació del pagament