Inici Economia i gestió administrativa El pressupost municipal

El pressupost municipal

 

Exercici 2017. En període d'exposició pública

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 9 de gener de 2017, va aprovar inicialment l'expedient del Pressupost General de l'Ajuntament de Girona per l'any 2017, segons disposa l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 18 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

L'expedient estarà exposat al públic, de conformitat amb el que preveuen l'article 169 del RDL 2/2004, l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i l'article 86.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per un termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest edicte, durant el qual, els interessats el podran examinar en el departament d'Intervenció, 2a. planta de la Plaça del Vi, de les 9:00 hores fins a les 14:00 hores i presentar reclamacions davant el Ple Municipal.

També podeu consultar els documents en exposició pública del pressupost en aquesta pàgina web:


Exercici 2016


Modificacions pressupostàries 2016

Transferència entre partides: