Inici Economia i gestió administrativa El pressupost municipal

El pressupost municipal

 

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l'exercici (any natural). El pressupost ha de ser aprovat pel Ple municipal i es regeix pel principi d'equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

Exercici 2017


Exercici 2016


Modificacions pressupostàries 2016

Transferència entre partides: