Inici Organització Empleats públics

Empleats públics

Per tal de complir amb les obligacions que fixa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, us facilitem la informació relativa als empleats públics de l'Ajuntament de Girona:

Relació de llocs de treball (funcionari, laboral i eventual) 2019 - Aprovada pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 3 de maig de 2019

Relació de contractes temporals i d'interinatge no vinculats a cap lloc de treball 2018

Plantilla de personal 2019 - Aprovada pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2019 i modificada pel Ple de 8 d'abril de 2019 i pel Ple de 13 de maig de 2019

La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de contractes signats amb l'Administració que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, i també el règim de dedicació i el règim retributiu d'aquest personal i les tasques que duu a terme.

Organigrama amb identificació dels responsables i funcions

Retribucions

Selecció de personal

Convocatòries i resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal

Llistes que eventualment es creïn per accedir als processos de formació i promoció

Conveni laboral

Els convenis, els acords i els pactes de naturalesa funcionarial, laboral i sindical.

Conveni 2010-2012

Adaptació dels articles 14, 15 i 16 del Conveni 2010-2012

Alliberats sindicals

Nombre d'alliberats sindicals de l'administració i dels ens que en depenen, amb indicació dels sindicats corresponents i els costos que els alliberats generen a l'administració i el nombre d'hores sindicals utilitzades.

Any 2017

Any 2015

Alts càrrecs

Relació d'alts càrrecs

Personal eventual. Càrrecs de confiança (funcions, sous i càrrec)

Currículum dels membres electes

Currículum dels càrrecs de confiança

Retribucions