Inici Economia i gestió administrativa Contractació Perfil del contractant

Contractació

 

Perfil del contractant

En acompliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic (LCSP), i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, l'Ajuntament de Girona ha creat aquest web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament conforme al precepte legal esmentat.

Plecs de clàusules administratives generals

Per acord de Ple del 12 de març de 2018 s'han revocat els Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes d'obres i concessió d'obres públiques, als contractes de serveis i als contractes de subministraments que celebri l'Ajuntament de Girona aprovats definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Girona el dia 13 d'octubre de 2009 i publicats al BOP de Girona número 213 de 6 de novembre de 2009.

Amb entrada en vigor el proper 9 de març de 2018 de la llei 9/2017 de contractes del Sector Públic, caldrà procedir a l'actualització dels plecs de clàusules administratives generals i l'aprovació dels mateixos continua essent potestativa d'acord amb el previst a l'article 121 de la norma.

Acord de revocació dels plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes

Regulació

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic

Real decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público

Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el Reglament General de la llei de contractes de les Administracions Públiques

Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió

Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública

Reglament de funcionament del Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Girona
Publicat al BOP de Girona número 190 de 4 d'octubre de 2005 

Registre municipal de licitadors de l'Ajuntament de Girona.

Protocol de Contractació Responsable aprovat pel Ple de la Corporació el dia 13 d'octubre de 2014