Inici Economia i gestió administrativa Tràmits

Tràmits

Seu electrònica

El registre electrònic de l'Ajuntament de Girona és l'accés per mitjans electrònics al registre general de documents de l'Ajuntament i s'hi pot accedir durant les 24 hores del dia, cada dia de l'any.

Si es vol sol·licitar a través d'Internet i el tràmit està habilitat per fer-lo, cal que la persona interessada disposi d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

Registre electrònic

El catàleg de tràmits és la guia de tots els tràmits que l'Ajuntament de Girona ofereix a la ciutadania, les empreses i les entitats amb l'objectiu d'informar i donar a conèixer l'oferta de tràmits, informació sobre els requisits, procediments necessaris, models d'instància... i, fins i tot, la possibilitat de fer-ne la tramitació en línia amb signatura, segons el cas.

Funcionament del registre electrònic

El registre electrònic de l’Ajuntament de Girona és l'accés per mitjans electrònics al Registre General de Documents de l’Ajuntament i s'hi pot accedir durant les 24 hores del dia, cada dia de l’any.

El catàleg de tràmits és la guia de tots els tràmits que l’Ajuntament de Girona ofereix a la ciutadania, les empreses i les entitats amb l’objectiu d'informar i donar a conèixer l’oferta de tràmits, informació sobre els requisits, procediments necessaris, models d’instància... i, fins i tot, la possibilitat de fer-ne la tramitació en línia amb o sense signatura, segons el cas.

La data d’entrada i/o de sortida s’acreditarà mitjançant un servei de consignació electrònica de data i hora. A l'efecte del còmput de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil s’entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. El registre electrònic es regirà per la data i l’hora oficials.

La presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions per mitjans telemàtics tindrà els mateixos efectes que la presentació efectuada per la resta de mitjans admesos per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El registre electrònic no admetrà la presentació de sol·licituds, escrits o comunicacions que no segueixin els models descrits a l’article 20 de l’Ordenança municipal de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Girona o no compleixin tots els mecanismes d’identificació i d’acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes que fixi l’Ajuntament de conformitat amb les previsions d’aquesta ordenança.

El registre electrònic emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada de l'escrit, sol·licitud o comunicació presentats, així com un rebut amb la relació dels documents presentats, incloent-hi la data i l’hora de presentació i el número d'entrada en el registre. La no emissió del rebut o, si escau, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència en la transmissió implica que no s’ha produït la recepció.

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, es publicarà a la seu electrònica la informació sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de la durada de la mateixa i, si escau, l’adopció de mesures correctives de la situació.