Inici Normatives i Acció de Govern Ordenances i reglaments Normativa municipal

Ordenances, reglaments, instruccions i altres

 

Presentació de la normativa municipal

Les entitats locals en general i els ajuntaments en particular tenen la capacitat de dotar-se d'un ordenament jurídic propi i autònom en el marc territorial del municipi. Aquesta capacitat normativa autònoma, que porta implícita la garantia institucional de l'autonomia local, no pot contenir preceptes contraris a les lleis i a altres disposicions generals.

El ple de la corporació, que està integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde, és l'òrgan que té potestat per aprovar les ordenances i els reglaments orgànics municipals.

L'aprovació de les ordenances i els reglaments locals s'ha d'ajustar al procediment següent:

  1. Aprovació inicial del ple.
  2. Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
  3. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple.

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

En aquests apartat podreu consultar totes les ordenances i reglaments municipals.

Exposició pública de les ordenances, reglaments i estatuts

Podeu consultar les ordenances que es troben en període d'exposició pública al e-Tauler de l'Ajuntament de Girona.

Durant el període d'exposició pública també podeu presenar reclamacions i suggeriments. Podeu presentar-ho per internet a través de la seu electrònica o presencialment. Consulteu els següents enllaços per a més informació o l'opteció del model d'instància