Inici Economia i gestió administrativa Registre Municipal de Licitadors

Registre Municipal de Licitadors

Fruit del compromís de millora en la qualitat dels serveis públics de la corporació, l'Ajuntament de Girona va crear el Registre Municipal de Licitadors, RML (BOP núm. 190, de 4 d'octubre de 2005), com a instrument per agilitzar i simplificar la tramitació administrativa de la contractació en virtut dels principis d'eficàcia i servei als ciutadans que ha de presidir tota actuació administrativa, d'acord amb la previsió establerta en l'article 3, apartats 1r i 3r de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Per facilitar l'accés a l'esmentat registre, posem a disposició de tots els licitadors la següent guia informativa del Registre Municipal de Licitadors de l'Ajuntament de Girona, així com els corresponents formularis.