Inici Economia i gestió administrativa Cost dels serveis

Cost dels serveis

El 7 de novembre de 2014, al BOP número 270, va sortí publicada l'ordre ministerial Ordre HAP / 2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals.

Les entitats locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 de novembre el cost efectiu dels serveis prestats relativa a l'any anterior i seguin els criteris de càlcul de Ordre HAP / 2075/2014, de 6 de novembre.

Així doncs, l'Ajuntament de Girona publicarà el cost efectiu dels serveis del 2014 en aquesta pàgina abans de la data citada anteriorment.

Amb caràcter excepcional, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques ha publicat la informació relativa a l'any 2013 del cost dels serveis prestats per les entitats locals espanyoles. Podeu veure la metodologia que han fet servir per càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals en l'any 2013 al web del ministeri www.minhap.gob.es

Pel que fa a l'Ajuntament de Girona el cost efectiu dels serveis prestats l'any 2013 és:

Any 2013 - Cost efectiu dels serveis prestats per l'Ajuntament de Girona

Deute Públic

serveis púbics bàsics

Actuacions de protecció i promoció social

Producció de béns públics de caràcter preferent

Actuacions de caràcter econòmic

Actuacions de caràcter general

6.654.554

43.472.418

12.638.352

24.612.655

4.280.829

13.907.813