Inici Organització Empleats públics Personal Eventual

Personal eventual 2019-2023

El personal eventual és aquell directament designat per l'equip de govern o pels partits representats en la Corporació com a personal de confiança o d'assessorament especial.

Tots els contractes que els lliguen a l'Ajuntament són temporals i no representen cap mèrit en els processos de selecció de personal al servei de l'Administració pública.

Retribució dels òrgans superiors i llocs directius. 2017

Retribucions anuals del personal eventual

A continuació us mostrem la relació de personal eventual, de confiança o d'assessorament especial nomenats per a la legislatura 2019-2023:

CARLES MULERO PUNSÍ

Lloc de treball
Cap del Gabinet d'Alcaldia
Funcions
 1. Assistència i assessorament a l’alcalde/essa en l’exercici de les seves funcions d’acció política i institucionals.
 2. Acompanyament en la representació davant de les altres administracions i davant de les entitats i associacions de la ciutat de Girona.
 3. Seguiment de les polítiques institucionals i de governança definides per l’alcalde/essa. Coordinació política de les àrees de govern.
 4. Propostes de definició de les polítiques de projecció institucional i d’imatge de l’Ajuntament de Girona.
 5. Col·laboració i assessorament en matèria de protocol, comunicació i difusió de l’alcaldia.
 6. Assessorament en la definició i supervisió de l’agenda de l’alcalde/essa.
Currículum
Jornada laboral
40 hores setmanals
Retribució íntegra anual
51.654,06 €

JORDI RUBIO ESTARTUS

Lloc de treball
Coordinador de Drets Socials i Drets de les Persones
Funcions
 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions de l’alcalde/essa i regidors/es delegats/des al personal de l'àrea.
 2. Assessorament a l’alcalde/essa i regidors/es delegats/des en el desplegament i en la concreció del Pla de Govern 2019-2023.
 3. Seguiment dels projectes del Pla de Govern 2019-2023 a través d’un sistema de fitxes de treball, amb l’objectiu que es compleixin els terminis fixats i l’execució de les directrius del govern.
 4. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, de caràcter polític, no tècnic, etcètera, així com en les posteriors valoracions dels mateixos.
 5. Assessorament i col·laboració i, si s'escau, redacció de notes de premsa i discursos.
 6. Assistència a les comissions informatives i a les activitats preparatòries i complementàries al ple municipal.
 7. Propostes, idees i informació als regidors/res delegats/des en temes que li siguin d'interès per l’àrea.
 8. Coordinar la gestió política dels diferents regidors/res integrants de l’àrea.
Currículum
Jornada laboral
40 hores setmanals
Retribució íntegra anual
50.212 €

ORIOL MAS LLORET

Lloc de treball
Coordinador de comunicació, informació iInterna i transparència
Funcions
 1. Sol·licitar a les diferents àrees municipals informació per al seu tractament i difusió en els mitjans de comunicació.
 2. Fer d’intermediari entre els mitjans de comunicació i l’Ajuntament de Girona.
 3. Elaborar material informatiu i missatges institucionals, redactar i difondre la informació municipal, ja sigui mitjançant notes, comunicats de premsa o publicacions pròpies i d’altres mitjans digitals.
 4. Organitzar rodes de premsa o comunicacions amb la finalitat de fer més eficaç la informació a la ciutadania.
 5. Recolzar la projecció de Girona com a municipi a través dels mitjans de comunicació.
 6. Assessorar en la política de transparència i bon govern.
 7. Coordinar la informació interna del govern.
Currículum
Jornada laboral
40 hores setmanals
Retribució íntegra anual
50.212 €

GEORGINA ANDREU MUR

Lloc de treball
Coordinadora de tecnologia i organització interna municipal
Funcions
 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions del regidor/a responsable de règim intern i organització al personal de les àrees i serveis corresponents.
 2. Assessorament al regidor/a en el desplegament de les línies polítiques i estratègiques en relació a l’activitat de la seva àrea d’actuació.
 3. Seguiment de les actuacions per detectar possibles desviacions amb l'objectiu de garantir que es compleixi el Pla de Govern 2019-2023 referent a l’àrea a la qual està adscrit/a (promoure la incorporació d'indicadors amb aquesta finalitat).
 4. Assessorar amb el/la regidor/a i assessorar en millores a nivell tecnològic i d’organització interna de l’ajuntament.
 5. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, de caràcter polític, no tècnic, etcètera, així com en les posteriors valoracions dels mateixos.
 6. Assessorament en la preparació dels plecs de noves contractacions i en la preparació de la gestió directa dels serveis que s’escaigui.
 7. Propostes i informació a l’alcalde/essa en temes que li siguin d'interès.
Currículum
Jornada laboral
40 hores setmanals
Retribució íntegra anual
50.212 €

EDUARD BERLOSO FERRER

Lloc de treball
Coordinadora d'empreses municipals, grans contractes i gestió territorial
Funcions
 1. Trasllat de les directrius, peticions, demandes, iniciatives i informacions de l’alcalde/essa als directius i personal de les empreses i de les àrees responsables dels contractes.
 2. Assessorament a l’alcalde/essa en el desplegament de les línies polítiques i estratègiques en relació a l’activitat i resultat de les empreses municipals i a l’execució dels grans contractes de serveis
 3. Estudi de la visibilització dels resultats obtinguts per l'àrea a nivell polític.
 4. Seguiment de les actuacions per detectar possibles desviacions amb l'objectiu de garantir que es compleixi el Pla de Govern 2019-2023 referent a empreses municipals i execució de grans contractes (promoure la incorporació d'indicadors amb aquesta finalitat).
 5. Assessorar l’alcalde/essa alguns aspectes de definició política inherents a l'actuació dels serveis de l'àrea d’Alcaldia.
 6. Col·laboració en les actuacions relacionades amb actes, jornades, sessions de treball, de caràcter polític, no tècnic, etcètera, així com en les posteriors valoracions dels mateixos.
 7. Assessorament en la preparació dels plecs de noves contractacions i en la preparació de la gestió directa dels serveis que s’escaigui.
 8. Propostes i informació a l’alcalde/essa en temes que li siguin d'interès.
Currículum
Jornada laboral
40 hores setmanals
Retribució íntegra anual
50.212 €

SÒNIA CEBRIAN TORRES

Lloc de treball
Tècnic del grup polític de JxCAT
Funcions
 1. Assessorar al seu grup polític en les matèries assignades.
 2. Elaborar informes, estudis i propostes tècniques pel responsable polític dins l'àmbit de treball assignat.
 3. Gestionar i executar programes dins l'àmbit de treball.
 4. Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball.
 5. Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball.
 6. Atendre i mantenir la gestió i coordinació de les actuacions davant altres entitats, organismes, partits polítics o la pròpia institució.
 7. Donar suport al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 8. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Currículum
Jornada laboral
35 hores setmanals
Retribució íntegra anual
27.177,23 €

CLARA SÁNCHEZ-CASTRO BOFILL

Lloc de treball
Tècnic del grup polític de JxCAT
Funcions
 1. Assessorar al seu grup polític en les matèries assignades.
 2. Elaborar informes, estudis i propostes tècniques pel responsable polític dins l'àmbit de treball assignat.
 3. Gestionar i executar programes dins l'àmbit de treball.
 4. Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball.
 5. Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball.
 6. Atendre i mantenir la gestió i coordinació de les actuacions davant altres entitats, organismes, partits polítics o la pròpia institució.
 7. Donar suport al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 8. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Currículum
Jornada laboral
17,5 hores setmanals
Retribució íntegra anual
13.588,62 €

JORDI BOBET FONT

Lloc de treball
Administratiu del grup polític de JxCAT
Funcions
 1. Efectuar activitats de suport administratiu dins l’àmbit de la representació dels grups polítics municipals.
 2. Preparar la documentació que se li encomani per part dels grups polítics municipals que correspongui.
 3. Utilització d’aplicacions i eines ofimàtiques per dur a terme les tasques pròpies.
 4. Dur a terme tasques de suport a l’organització d’agendes, reunions, esdeveniments i similars.
 5. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Currículum
Jornada laboral
23 hores setmanals
Retribució íntegra anual
13.614,76 €

LLUÍS MATÓ SALELLAS

Lloc de treball
Auxiliar administratiu del grup polític del PSC
Funcions
 1. Donar suport administratiu al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 2. Realitzar càlculs senzills, distribuir correspondència, confeccionar documents administratius sota directrius.
 3. Arxivar documentació i fer el control de documents.
 4. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Currículum
Jornada laboral
35 hores setmanals
Retribució íntegra anual
20.369,85 €

CINTIA ORTUÑO AGUSTI

Lloc de treball
Auxiliar administratiu del grup polític del PSC
Funcions
 1. Donar suport administratiu al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 2. Realitzar càlculs senzills, distribuir correspondència, confeccionar documents administratius sota directrius.
 3. Arxivar documentació i fer el control de documents.
 4. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Currículum
Jornada laboral
35 hores setmanals
Retribució íntegra anual
20.369,85 €

CHEIKH TOURAD DIOUM DIALLO

Lloc de treball
Auxiliar administratiu del grup polític del PSC
Funcions
 1. Donar suport administratiu al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 2. Realitzar càlculs senzills, distribuir correspondència, confeccionar documents administratius sota directrius.
 3. Arxivar documentació i fer el control de documents.
 4. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Currículum
Jornada laboral
23 hores setmanals
Retribució íntegra anual
13.385,02 €

MARTÍ NADAL PIBERNAT

Lloc de treball
Tècnic deL grup polític de Guanyem Girona
Funcions
 1. Assessorar al seu grup polític en les matèries assignades.
 2. Elaborar informes, estudis i propostes tècniques pel responsable polític dins l'àmbit de treball assignat.
 3. Gestionar i executar programes dins l'àmbit de treball.
 4. Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball.
 5. Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball.
 6. Atendre i mantenir la gestió i coordinació de les actuacions davant altres entitats, organismes, partits polítics o la pròpia institució.
 7. Donar suport al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 8. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Currículum
Jornada laboral
35 hores setmanals
Retribució íntegra anual
27.177,23 €

MARIA SÁNCHEZ CANALETA

Lloc de treball
Tècnic del grup polític d'ERC
Funcions
 1. Assessorar al seu grup polític en les matèries assignades.
 2. Elaborar informes, estudis i propostes tècniques pel responsable polític dins l'àmbit de treball assignat.
 3. Gestionar i executar programes dins l'àmbit de treball.
 4. Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball.
 5. Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball.
 6. Atendre i mantenir la gestió i coordinació de les actuacions davant altres entitats, organismes, partits polítics o la pròpia institució.
 7. Donar suport al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 8. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Jornada laboral
35 hores setmanals
Retribució íntegra anual
27.177,23 €

RICARD HERNÁNDEZ CAMARASA

Lloc de treball
Tècnic del grup polític d'ERC
Funcions
 1. Assessorar al seu grup polític en les matèries assignades.
 2. Elaborar informes, estudis i propostes tècniques pel responsable polític dins l'àmbit de treball assignat.
 3. Gestionar i executar programes dins l'àmbit de treball.
 4. Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball.
 5. Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball.
 6. Atendre i mantenir la gestió i coordinació de les actuacions davant altres entitats, organismes, partits polítics o la pròpia institució.
 7. Donar suport al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 8. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Currículum
Jornada laboral
35 hores setmanals
Retribució íntegra anual
27.177,23 €

JAIME MUZAS MARCOS

Lloc de treball
Tècnic del grup polític de Cs
Funcions
 1. Assessorar al seu grup polític en les matèries assignades.
 2. Elaborar informes, estudis i propostes tècniques pel responsable polític dins l'àmbit de treball assignat.
 3. Gestionar i executar programes dins l'àmbit de treball.
 4. Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball.
 5. Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball.
 6. Atendre i mantenir la gestió i coordinació de les actuacions davant altres entitats, organismes, partits polítics o la pròpia institució.
 7. Donar suport al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 8. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Currículum
Jornada laboral
17,5 hores setmanals
Retribució íntegra anual
13.588,62 €

ENRIQUE URRETA ALVAREZ

Lloc de treball
Tècnic del grup polític de Cs
Funcions
 1. Assessorar al seu grup polític en les matèries assignades.
 2. Elaborar informes, estudis i propostes tècniques pel responsable polític dins l'àmbit de treball assignat.
 3. Gestionar i executar programes dins l'àmbit de treball.
 4. Fer el seguiment de les actuacions o programes de l'àmbit de treball.
 5. Coordinar la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball.
 6. Atendre i mantenir la gestió i coordinació de les actuacions davant altres entitats, organismes, partits polítics o la pròpia institució.
 7. Donar suport al responsable polític en les tasques de comunicació i representació política que requereixi.
 8. Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior.
Jornada laboral
17,5 hores setmanals
Retribució íntegra anual
13.588,62 €