Inici Economia i gestió administrativa Òrgans dels procediments sancionadors de trànsit

Òrgans sancionadors

Òrgans que intervenen en el procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària

D'acord amb el contingut de les notificacions efectuades relatives als procediments sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, a través de notificacions postals, electròniques o per la publicació al Tauler Edictal Únic (TEU) del Boletín Oficial del Estado (BOE), es posa en coneixement de les persones interessades l'òrgan instructor i sancionador dels expedients, informant també de la normativa que els hi atorga tal competència en aplicació del que estableix l'article 84 apartat 4 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, als efectes legals que corresponguin.
 

Instructor: Josep Lluís Melús Automuro, sotsinspector cap de la Unitat de Gestió de la Policia Municipal
Normativa: Decret núm. 2019005874, de data 15 de març de 2019
 

Òrgan sancionador: La regidora delegada de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda Xifre
Normativa: Decret núm. 2019016005, de data 18 de juliol de 2019