Inici Economia i gestió administrativa Patrimoni

Patrimoni

Patrimoni té encomanades les funcions de contractació, control, conservació i explotació del béns i drets que integren o puguin integrar el patrimoni de l'Ajuntament de Girona.

1.- Gestió i tramitació de les adquisicions i alienacions d'immobles, expedients d'expropiació forçosa, arrendaments, les concessions demanials, inventari de béns mobles i immobles i qualsevol altra acte de gestió patrimonial en l'àmbit de la Corporació.

2.- Portar el control, registre i arxiu de l'inventari de béns mobles i immobles de la Corporació, realitzar el seguiments i control dels béns i gestionar tots els seus moviments (compres, traspassos, donacions, cessions, altes, baixes, etc.)

 

Inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona


Actualització anual. Última actualització: 26/04/2024

Rectificació anual de l'exercici 2023 de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona - Acord de Ple 15/04/2024

Annex 1 - Altes i Baixes any 2023

Annex 2 - Informe de rectificació anual 2023

Annex 3 - Llibres d'inventari a 31/12/2023

Annex 4 - Operacions patrimonials GPA de l'any 2023

Annex 5 - Operacions patrimonials tramitades pels centres gestors el 2024 amb efectes a l'any 2023

Annex 6 - Dades del tancament comptable de l'any 2022

Patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge - Dades del 26/04/2024

Terrenys del patrimoni municipal no urbans - Dades del 26/04/2024

Terrenys del patrimoni municipal sense edificar - Dades del 26/04/2024

Parcs i jardins - Dades del 26/04/2024

Carrers i places - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: OFICINES - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: EDIFICIS RESIDENCIALS i HABITATGES - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: EDIFICIS HISTÒRICS - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: EDIFICIS ARTÍSTICS - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: MERCATS I EDIFICIS INDUSTRIALS - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: CULTURALS I DE LLEURE - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: SOCIALS I ASSISTENCIALS - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: SERVEIS EDUCATIUS - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES i D'ESBARJO - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: APARCAMENTS i PLACES DE GARATGE - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: EDIFICIS RELIGIOSOS I FUNERARIS - Dades del 26/04/2024

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: LAVABOS PÚBLICS - Dades del 26/04/2024

Relació de VEHICLES adscrits a l'Ajuntament de Girona - Dades del 26/04/2024

Relació de VEHICLES d'obres i neteja - Dades del 26/04/2024

Altres

Edificis catalogats

Plànol del cadastre urbà

Plànol del cadastre rústic

Plànol interactiu del Planejament urbanístic

Catàleg del fons d'art contemporani de l'Ajuntament de Girona

Catàleg d'art i escultures al carrer

Col·lecció Tomàs Mallol del Museu del Cinema

Patrimoni documental de l'Arxiu Municipal de Girona - Guia de fons

Llibre del Sindicat Remença de 1448