Inici Economia i gestió administrativa Patrimoni

Patrimoni

Patrimoni té encomanades les funcions de contractació, control, conservació i explotació del béns i drets que integren o puguin integrar el patrimoni de l'Ajuntament de Girona.

1.- Gestió i tramitació de les adquisicions i alienacions d'immobles, expedients d'expropiació forçosa, arrendaments, les concessions demanials, inventari de béns mobles i immobles i qualsevol altra acte de gestió patrimonial en l'àmbit de la Corporació.

2.- Portar el control, registre i arxiu de l'inventari de béns mobles i immobles de la Corporació, realitzar el seguiments i control dels béns i gestionar tots els seus moviments (compres, traspassos, donacions, cessions, altes, baixes, etc.)

Béns immobles de l'Ajuntament de Girona

Actualització anual. Última actualització: 9-02-2018

Relació de bens i millores de l'Ajuntament de Girona

Patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge

Terrenys del patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: OFICINES

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: EDIFICIS RESIDENCIALS i HABITATGES

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: MERCATS I EDIFICIS INDUSTRIALS

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: CULTURALS I DE LLEURE

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: SERVEIS EDUCATIUS

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: SOCIALS I ASSISTENCIALS

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: CEMENTIRIS

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: LAVABOS PÚBLICS

Relació d'Immobles de l'Ajuntament de Girona: APARCAMENTS i PLACES DE GARATGE

Relació de VEHICLES oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament de Girona

Béns mobles de valor historicoartístic i/o els d'alt valor econòmic de l'Ajuntament

Catàleg del fons d'art contemporani de l'Ajuntament de Girona

Catàleg d'art i escultures al carrer

Col·lecció Tomàs Mallol del Museu del Cinema

Patrimoni documental de l'Arxiu Municipal de Girona - Guia de fons

Llibre del Sindicat Remença de 1448

Altres

Edificis catalogats

Plànol del cadastre urbà

Plànol del cadastre rústic

Plànol interactiu del Planejament urbanístic