Inici Economia i gestió administrativa Contractació Adjudicacions i formalitzacions de contractes

Contractació

 

Adjudicacions i formalitzacions de contractes

L'article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en la contractació pública.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels contractes que l'Ajuntament de Girona formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals se n'hagi donat publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.


Llistats dels contractes menors

Actualització anual. Última actualització: 08-02-2019

El dia 9 de març de 2018 va entrar en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest canvi legislatiu a afectat al tipus de procediment de contractació que s'ha d'aplicar en funció del valor estimat del contracte d'obres, subministraments o serveis.

Amb la nova llei es considera un contracte menor de subministraments i serveis el contracte d'import inferior a 15.000 € sense IVA, mentres que abans el límit era fins a 18.000 € sense IVA.

Pel que fa als contractes d'obres es consideren menors els contractes d'import inferior a 40.000 € sense IVA, mentres que abans el límit era fins a 50.000 € sense IVA.

Contractes menors a patir de 0 ¤.
Hi trobareu contractes afectats per una llei o altre, en funció de la legislació vigent en l'adjudicació.

Contractes menors a partir de 300 ¤.

Contractes menors a partir de 300 ¤.

Llistats dels contractes d'obres, subministraments i serveis

Actualització anual. Última actualització: 11-02-2019

Llistat de tots els contractes d'obres, subministraments i serveis menys els contractes menors.

OBRES:
Els contractes d'obres que no són contarctes menors seguiran un procediment o altre en funció de:

Procediment obert simplificat abreujat: inferior a 80.000 € (veure art. 159.6 LCSP 9/2017).

Procediment obert simplificat: igual o inferior a 2.000.000 € (veure art. 159.1 LCSP 9/2017).

Procediment obert i procediment restringit (veure art. 20 LCSP 9/2017):
- No harmonitzat: inferior a 5.548.000 €.
- Harmonitzat: igual o superior a 5.548.000 €.

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS:
Els contractes de subministraments i serveis que no són contractes menors seguiran un procediment o altre en funció de:

Procediment obert simplificat abreujat: inferior a 35.000 € (veure art. 159.6 LCSP 9/2017).

Procediment obert simplificat: igual o inferior a 100.000 € (veure art. 159.1 LCSP 9/2017).

Procediment obert i procediment restringit (veure art. 21.1.b, art. 22.1.b i 22.1.c LCSP 9/2017):
- No harmonitzat: inferior a 221.000 € o 750.000 € en els contractes de serveis socials i d'altres específics de l'annex IV de la LCAP.
- Harmonitzat: igual o superior a 221.000 € o 750.000 € en els contractes de serveis socials i d'altres específics de l'annex IV de la LCAP.

CONTRACTACIÓ DE CONCESSIONS DE SERVEIS:

Procediment obert i procediment restringit (veure art. 20 LCSP 9/2017):
- No harmonitzat: inferior a 5.548.000 €.
- Harmonitzat: igual o superior a 5.548.000 €.


Altres plataformes i registres de contractes públics

Per tal de millorar en el nivell de transparència de la contractació pública, l'Ajuntament de Girona participa i publica els contractes a la plataforma electrònica de contractació pública de Catalunya (Perfil del contractant), així com al Registre públic de contractes on hi podreu trobar un cercador de contractes formalitzats, modificats, prorrogats i amb resolució anticipada.

Registre públic de contractes de Catalunya: