Inici Economia i gestió administrativa Contractació Adjudicacions i formalitzacions de contractes

Contractació

 

Adjudicacions i formalitzacions de contractes

L'article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en la contractació pública.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels contractes que l'Ajuntament de Girona formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals se n'hagi donat publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.


Llistats dels contractes menors

Actualització trimestral. Última actualització: 08/09/2022

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic es considera un contracte menor de subministraments i serveis el contracte d'import inferior a 15.000 € sense IVA. Pel que fa als contractes d'obres es consideren menors els contractes d'import inferior a 40.000 € sense IVA.

Llistats dels contractes d'obres, subministraments i serveis

Actualització anual. Última actualització: 26-02-2024

Llistat de tots els contractes d'obres, subministraments i serveis, inclosos els contractes menors.

OBRES:
Els contractes d'obres que no són contarctes menors seguiran un procediment o altre en funció de:

Procediment obert simplificat abreujat: inferior a 80.000 € (veure art. 159.6 LCSP 9/2017).

Procediment obert simplificat: igual o inferior a 2.000.000 € (veure art. 159.1 LCSP 9/2017).

Procediment obert i procediment restringit (veure art. 20 LCSP 9/2017):
- No harmonitzat: inferior a 5.548.000 €.
- Harmonitzat: igual o superior a 5.548.000 €.

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS:
Els contractes de subministraments i serveis que no són contractes menors seguiran un procediment o altre en funció de:

Procediment obert simplificat abreujat: inferior a 60.000 € (veure art. 159.6 LCSP 9/2017 i modificació per la llei 11/2020 de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021).

Procediment obert simplificat: igual o inferior a 100.000 € (veure art. 159.1 LCSP 9/2017).

Procediment obert i procediment restringit (veure art. 21.1.b, art. 22.1.b i 22.1.c LCSP 9/2017):
- No harmonitzat: inferior a 221.000 € o 750.000 € en els contractes de serveis socials i d'altres específics de l'annex IV de la LCAP.
- Harmonitzat: igual o superior a 221.000 € o 750.000 € en els contractes de serveis socials i d'altres específics de l'annex IV de la LCAP.

CONTRACTACIÓ DE CONCESSIONS DE SERVEIS:

Procediment obert i procediment restringit (veure art. 20 LCSP 9/2017):
- No harmonitzat: inferior a 5.548.000 €.
- Harmonitzat: igual o superior a 5.548.000 €.


Altres plataformes i registres de contractes públics

Per tal de millorar en el nivell de transparència de la contractació pública, l'Ajuntament de Girona participa i publica els contractes a la plataforma electrònica de contractació pública de Catalunya (Perfil del contractant), així com al Registre públic de contractes on hi podreu trobar un cercador de contractes formalitzats, modificats, prorrogats i amb resolució anticipada.

Registre públic de contractes de Catalunya:


Informació dels contractes

A través de la "Cerca avançada d'expedients" de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública podeu accedir a tota la informació dels contractes, formalitzats o en tràmit, de l'Ajuntament de Girona.

Cal seleccionar, en el formulari de cerca:

en el camp "Àmbit": "Entitats de l'administració local"
en el camp "Òrgan de contractació": "Ajuntament de Girona".

També es poden consultar els contractes de les entitats municipals, seleccionant l'entitat desitjada en el camp "Òrgan de contractació".

La cerca retorna una llista de contractes, descarregable en format excel, on per a cadascun d'ells es mostren el nom i l'objecte del contracte, la data de publicació a la plataforma, la fase de tramitació en què es troba, el pressupost de licitació i, si s'escau, l'import d'adjudicació.

Addicionalment, es proporciona l'enllaç a la fitxa del contracte, on es pot trobar la informació sobre el procediment utilitzat, els licitadors participants i quin d'ells ha resultat adjudicatari del contracte, així com consultar i descarregar diferent documentació de l'expedient de tramitació.