Inici Normatives i Acció de Govern Ordenances i reglaments Ordenances fiscals i preus públics

Ordenances, reglaments, instruccions i altres

 

Ordenances fiscals i preus públics

Ordenances fiscals 2019
Aprovació definitiva a la sessió plenària - Data: 20/12/2018
Publicació al BOP número 246 del dia 27 de desembre de 2018

MODIFICACIÓ: Corregir l'error que per omissió de text no es van incloure en la publicació de l'aprovació definitiva i del text íntegre de les Ordenances Fiscals per a l'any 2019 les següents ordenances fiscals:
- Ordenança fiscal general de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic.
- Taxa pel servei de recollida i gestió dels residus.
- Taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic.
- Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals.
Publicació al BOP núm. 24 - Data: 04/02/2019

Preus públics 2019
Aprovació definitiva a la sessió plenària - Data: 21/01/2019
Publicació al BOP número 29 del dia 11 de febrer de 2019

Ordenança reguladora de l'execució alternativa al pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament de Girona mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat
Acord del Ple:  08/04/2013
Publicació al BOP núm. 75 - Data: 18/04/2013