Inici Economia i gestió administrativa El pressupost municipal Liquidació del pressupost

El pressupost municipal

 

Liquidació del pressupost

L'article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment de tancament i liquidació del pressupost.

L'article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de manifest diversos punts respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària (crèdits inicials, modificacions i crèdits definitius, despeses autoritzades i compromeses, obligacions reconegudes i pagaments ordenats i els realitzats) i respecte al pressupost d'ingressos i per a cada concepte (previsions inicials, modificacions i previsions definitives, drets reconeguts i anul·lats i recaptació neta).

L'article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que com a conseqüència de la liquidació del pressupost s'hauran de determinar els Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el resultat pressupostari de l'exercici, el romanens de crèdit i el romanent de tresoreria.

L'article 165.1 del Reial decret 2/2004 estableix que el pressupost general atendrà al compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei General d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LGEPSF), Llei Orgànica 2/2012. Les entitats locals, d'acord amb l'article 19 de la LGEPSF, en l'àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària segons el que estableix l'art. 3.2 de la LGEPSF, referit sempre a unitats locals agregades.

Per obtenir ajuda i més informació sobre el funcionament del pressupost i de la liquidació pressupostària podeu consultar el web www.rendiciondecuentas.es

Liquidacions pressupostàries

Exercici 2017 - Decret: 2018004046 - Expedient: 2018002072 + Decret núm. 2018013610 de modificació d'errors materials

Compte general

També podeu consultar el Compte general que s'elabora al final de cada any per informar sobre la situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any. També informa de les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l'Ajuntament de Girona durant l'any a què es referix el Compte general.

És a dir, informa de com s'ha executat el pressupost, ofereix informació sobre quina quantitat i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, quants recursos s'han obtingut l'any i quins han estat aquests recursos. També s'informa sobre la forma en què s'han realitzat aquestes despeses i ingressos.