Inici Economia i gestió administrativa El pressupost municipal Estat d'execució del pressupost

El pressupost municipal

 

Estat d'execució del pressupost de despeses

L'Estat de liquidació del pressupost recull informació sobre el pressupost que va aprovar el Ple de l'Entitat local i com s'ha executat. Per tant, és el document que serveix perquè el Ple de l'Entitat local i qualsevol persona interessada, conegui la gestió dels ingressos i de les despeses que s'ha realitzat durant l'any.

Les fases de gestió i execució del pressupost són l'autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l'obligació (O) i finalment l'ordenació del pagament (P). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l'ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i la determinació exacta d'aquest deute. Les dades del que anomenem pressupost executat són les de la fase ADO. Els percentatges que figuren corresponen al pressupost executat respecte el pressupost definitiu i són sempre dades acumulades.

El pressupost a 31 de desembre no pot estar executat al 100% ja que es tracta de despeses que hem reconegut a un tercer l'obligació de pagar (fase ADO). Per tant, les certificacions o factures encara no rebudes o validades, consten com a despeses no executades. Els imports de despeses que no s'han gastat a 31 de desembre s'incorporen com a romanents en el pressupost de l'any següent, si hi ha recursos per al seu finançament.

Per obtenir ajuda i més informació sobre el funcionament del pressupost i del seu estat d'execució podeu consultar el web www.rendiciondecuentas.es

2020

2019

2018

2017

2016