Inici Economia i gestió administrativa El pressupost municipal Terminologia del pressupost

El pressupost municipal

 

Terminologia del pressupost

Què és el pressupost

El pressupost municipal és el document que recull en xifres, de forma conjunta i sistemàtica, les obligacions (despeses) que, com a màxim, es poden reconèixer i les previsions de drets (ingressos) que es liquidaran durant l’exercici (any natural).

Qui aprova el pressupost

El pressupost ha de ser aprovat pel Ple municipal.

Com ha de ser un pressupost

Cal aplicar el principi d’equilibri pressupostari, havent de quadrar les despeses i els ingressos.

Quina és l’estructura d’un pressupost

El pressupost s’estructura seguint tres classificacions:

  1. Orgànica o per àrees. Ens indica l’assignació de recursos a les diferents àrees en que està organitzat l’Ajuntament.
  2. Funcional. Ens indica l’assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l’Ajuntament.
  3. Econòmica. Ens indica la naturalesa dels ingressos i les despeses de l’Ajuntament.

Quins són els capítols d’un pressupost

La classificació econòmica dels ingressos és la següent:

Capítol 1. Impostos directes

Capítol 2. Impostos indirectes

Capítol 3. Taxes i altres ingressos

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 5. Ingressos patrimonials

Capítol 6. Alienació d’inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital

Capítol 8. Actius financers

Capítol 9. Passius financers

La classificació econòmica de les despeses és la següent:

Capítol 1. Despeses de personal

Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis

Capítol 3. Despeses financeres

Capítol 4. Transferències corrents

Capítol 5. Fons de contingència pressupostària

Capítol 6. Inversions reals

Capítol 7. Transferències de capital

Capítol 8. Actius financers

Capítol 9. Passius financers

Com s’executa el pressupost

Les fases de gestió i execució del pressupost són l’autorització de la despesa (A), la disposició de la despesa (D), el reconeixement de l’obligació (O) i finalment l’ordenació del pagament (P). Fins a la fase AD no hi ha un compromís de pagament a tercers, en canvi en l’ADO ja hi ha un tercer que té un dret a cobrar i la determinació exacta d’aquest deute.

Les dades del que anomenem pressupost executat són les de la fase ADO. Els percentatges que figuren corresponen al pressupost executat respecte el pressupost definitiu i són sempre dades acumulades.

Per què el pressupost definitiu puja més que el pressupost aprovat pel Ple

El pressupost definitiu va variant respecte el pressupost aprovat pel Ple, degut a la previsió de nous ingressos i noves despeses.

Les principals formes de modificar el pressupost són:

Generació de crèdit per l’existència de recursos addicionals.

Transferència de crèdit per la redistribució de les quantitats pressupostades.

Crèdits extraordinaris i suplements que es cobreixen amb romanents de tresoreria, anul·lacions o baixes de crèdits o amb operacions de crèdit.

Per què el pressupost no s'executa al 100% en acabar l'any

El pressupost a 31 de desembre no pot estar executat al 100% ja que es tracta de despeses que hem reconegut a un tercer l'obligació de pagar (fase ADO). Per tant, les certificacions o factures encara no rebudes o validades, consten com a despeses no executades.

Què passa amb els diners que no es gasten en acabar l'any

Els imports de despeses que no s'han gastat a 31 de desembre s'incorporen com a romanents en el pressupost de l'any següent, si hi ha recursos per al seu finançament.