Inici Organització Cartipàs Regidories de barri

Cartipàs 2023-2027

 

Regidories de barri

Última actualització: 20/09/2023

Plànol de les regidories de barriSegons l'article 57 del ROM els Regidors i Regidores de Barri són òrgans municipals de caràcter desconcentrat que representen a l'Ajuntament en el Barri, lliurement nomenats i separats per l'Alcaldia entre els Regidors i Regidores de l'Ajuntament, mitjançant Decret dictat dintre del mes següent a la constitució de la Corporació o al cessament, per qualsevol motiu, del Regidor o Regidora designats per a l'esmentat càrrec amb anterioritat, del que, posteriorment, s'haurà de donar compte al Ple, en la primera sessió que tingui lloc.

Decret de nomenament

Decret de Nomenament dels regidors/ores de barri
Decret 2023022229 - 12/09/2023 + Esmena en la denominació de 2 barris segons Decret 2023022587 - 18/09/2023

 

BARRIS

REGIDOR/ORA

CONTACTE

Devesa–Güell i Torre Gironella

Raquel Robert i Rubio

raquel.robert@ajgirona.cat

Santa Eugènia de Ter

Sergi Font Domènech

sergi.font@ajgirona.cat

Sant Narcís

Cristina Andreu Displàs

cristina.andreu@ajgirona.cat

Can Gibert del Pla

Aminata Sabaly Balde

asabaly@ajgirona.cat

Montjuïc

Gemma Geis Carreras

gemma.geis@ajgirona.cat

Pedret, Vall de Sant Daniel i Pujada a la Torrassa

Queralt Vila Vergés

queralt.vila@ajgirona.cat

Pont Major i Campdorà–Gavarres

Núria Riquelme Zurita

nuria.riquelme@ajgirona.cat

Barri Vell, Mercadal i Figuerola–Bonastruc

Sílvia Aliu Gifre

silvia.aliu@ajgirona.cat

Montilivi, Germans Sàbat, Torres de Taialà, La Creueta i Mas Catofa

Gemma Martínez Villagrasa

gemma.martinez@ajgirona.cat

Pla de Palau–Sant Pau

Sergi Cot Cantalosella

sergi.cot@ajgirona.cat

Eixample

Xavier Aldeguer Manté

xavier.aldeguer@ajgirona.cat

Fontajau i Sant Ponç

Sílvia Bosch Agustí

sboscha@ajgirona.cat

Carme, Vista Alegre

Joaquim Ayats i Bartrina

quim.ayats@ajgirona.cat

Vila–roja, Mas Ramada, Font de la Pólvora, Grup Sant Daniel i Pedreres–Fora Muralla

Àdam Bertran

adam.bertran@ajgirona.cat

Palau–sacosta , Avellaneda i Mas Xirgu

M. Àngels Planas Crous

maplanas@ajgirona.cat

Domeny i Taialà

Lluís Martí Arderiu

lluis.marti@ajgirona.cat

Atribucions dels Regidors i Regidores de Barri

Segons l'article 58 del ROM les atribucions dels Regidors i Regidores de Barri no porten inherents cap facultat resolutiva, corresponent l'esmentada facultat de resolució als Regidors i Regidores delegats per raó de la matèria, circumscrivint-se les funcions dels Regidors i Regidores de Barri a l'estudi i proposta de totes les qüestions que puguin afectar-lo i a l'execució, control i seguiment dels actes i acords municipals que tinguin incidència en el seu àmbit territorial.

Els Regidors i Regidores de Barri ostentaran les atribucions següents:

  1. Representar a l'Ajuntament en el Barri, sense perjudici de la representació general que correspon a l'Alcaldia.
  2. Informar als ciutadans i ciutadanes residents en el Barri de totes les actuacions municipals que l'afectin.
  3. Fomentar les relacions de l'Ajuntament amb les entitats cíviques i culturals del Barri.
  4. Fomentar l'associacionisme en el Barri.
  5. Elevar als òrgans de govern municipal, a través dels Regidors delegats de les diferents àrees, propostes relatives a necessitats del Barri, a iniciativa pròpia o a proposta dels veïns i entitats.
  6. Canalitzar les propostes, peticions i suggeriments dels ciutadans i ciutadanes del Barri.
  7. Qualsevol altra que l'Alcalde o Alcaldessa estimi oportú delegar-los.