Inici Economia i gestió administrativa Proveïdors Període mitjà de pagament mensual a proveïdors

Proveïdors

 

Període mitjà de pagament mensual a proveïdors

Segons la metodologia de càlcul del Reial Decret 635/2014

En aquesta pàgina trobareu el període mitjà de pagament a proveïdors en compliment del que estableix la Disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, del 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Quan la dada es reflecteix entre parèntesi es refereix a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en mitjana, en el pagament per part de l'Administració en relació amb el període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé al fet que les operacions pendents de pagament de l'Adminsitració es troben, de mitjana, en un moment anterior a aquest període màxim.

Any 2020

Gener  13,68 dies
Febrer  10,20 dies
Març  9,02 dies
Abril  12,45 dies

Any 2019

Gener  12,84 dies
Febrer  15,09 dies
Març  16,61 dies
Abril  11,84 dies
Maig  16,06 dies
Juny  8,87 dies
Juliol  9,84 dies
Agost  14,19 dies
Setembre  12,21 dies
Octubre  12,59 dies
Novembre  10,51 dies
Desembre  6,34 dies

Any 2018

Gener  13,11 dies
Febrer  5,07 dies
Març  4,10 dies
Abril  12,54 dies
Maig  16,09 dies
Juny  13,81 dies
Juliol  13,79 dies
Agost  17,27 dies
Setembre  14,22 dies
Octubre  11,41 dies
Novembre  9,63 dies
Desembre  7,05 dies

Any 2017

Gener  8,18 dies
Febrer  12,77 dies
Març  16,64 dies
Abril  15,81 dies
Maig  12,56 dies
Juny  10,85 dies
Juliol  11,23 dies
Agost  25,42 dies
Setembre  30,55 dies
Octubre  13,44 dies
Novembre  10,78 dies
Desembre  -0,16 dies

Any 2016

Gener  13,39 dies
Febrer  16,64 dies
Març  22,16 dies
Abril  16,96 dies
Maig  18,20 dies
Juny  13,62 dies
Juliol  5,58 dies
Agost  18,02 dies
Setembre  21,06 dies
Octubre  26,70 dies
Novembre  24,86 dies
Desembre  10,89 dies


1 El parèntesi significa número negatiu, que significa que de mitjana, al desembre, s'ha pagat abans que hagin transcorregut 30 dies naturals des del registre de factures o l'aprovació de les certificacions.