Inici Economia i gestió administrativa Proveïdors Fitxa de creditors

Proveïdors

 

Fitxa de creditors - Dades bancàries

Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d'obligacions a favor de creditors i creditores de l'Ajuntament de Girona.

Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el creditor no en declari la modificació o la baixa de forma expressa. No s'acceptaran altes o canvis de compte que únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs.

Amb la signatura electrònica d'aquest document es declara que totes les dades indicades són certes i correctes, exonerant a l'Ajuntament de Girona de qualsevol responsabilitat derivada d'una manca de coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.

Per a més informació podeu contactar amb Tresoreria al telèfon 972 419 075.