Inici Economia i gestió administrativa Convenis Registre Públic de Convenis

Convenis

L'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en els convenis de col·laboració de les administracions públiques.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels convenis que l'Ajuntament de Girona signa, l'objecte pel qual es fa, amb qui ho fa.

Convenis i ajuts directes signats per l'Ajuntament de Girona

A continuació us mostrem una relació dels convenis que s'han signat amb la indicació de l'objecte o finalitat pel qual s'ha signat, el número d'expedient, l'àrea responsable de l'expedient que ha promogut el conveni, les parts que han signat el conveni i i s'hi hi ha alguna obligació econòmica associada per part de l'Ajuntament.

 

 

Registre Públic de Convenis

El Registre de convenis de col·laboració i cooperació és un instrument de publicitat i transparència on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades, i els encàrrecs de gestió. Al següent enllaç podeu consultar els convenis de col·laboració que s'han signat entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona.

Cal posar, com a mínim, Ajuntament de Girona al camp de cerca "Altre organisme signant".

Base de Dades Nacional de Subvencions

La publicitat de les subvencions està regulada fonamentalment per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i Altres Mesures de reforma administrativa i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Aquestes lleis diuen que totes les convocatòries i concessions de subvencions aprovades per les administracions públiques espanyoles hauran de ser publicades, a partir del 2016, al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

Hi podeu trobar tant els ajuts i subvencions amb concurrència competitiva com també els ajuts directes que es tramiten a través de convenis.