Inici Vies de reclamació sobre el dret d'accés a la informació pública i la transparència

Sol·licituds, reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública

 

Reclamacions de transparència

Òrgan competent

La facultat per resoldre les peticions d'informació pública i les seves reclamacions correspon a l'alcalde que és l'alt càrrec responsable d'acord amb l'establert a l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local (LRBRL) en concordança amb l'article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quan s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, al seu article 13.d) regula el dret d'accés a la informació pública, arxiu i registres, remetent-se a la Llei 19/2013, de 9 de desembre de Transparència, accés a la informació i bon Govern. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern va entrar en vigor l'1 de juny de 2015.

Tanmateix i a la Llei 26/2010 de procediment administratiu català, estableix en el seu article 26 el dret d'accés a l'expedient i a obtenir una còpia dels documents que en formen part. Si els documents són en format electrònic, els ciutadans tenen dret a obtenir-ne còpies electròniques.

Vies de reclamació

Vies de reclamació per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació:

Recurs potestatiu de reposició

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dictades. Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública).

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'òrgan independent de tutela del dret d'accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sector públic i organismes vinculats a qualsevol d'aquestes administracions, Parlament de Catalunya, universitats, administracions independents, cambres i col·legis professionals) li ha denegat, totalment o parcialment, l'accés a la informació que havia sol·licitat o si no l'hi ha lliurada.