Inici Organització Competències i funcions Delegacions de signatura

Competències i funcions

 

Delegacions d'atribucions i signatura del secretari

Per tal de donar una major fluïdesa i celeritat en el funcionament dels òrgans complementaris i de participació d'aquest Ajuntament, i per tal d'assolir un major grau d'eficiència i eficàcia en la gestió dels expedients administratius, el Secretari General, en la seva condició de secretari nat d'aquests òrgans i com a titular legal de les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, ha decidit mitjançant els següents Decrets d'Alcaldia i a l'empara del que disposa la normativa objecte d'aplicació, formula els següents acords de delegació d'atribucions i signatura:

Expedient 2018013174 - Decret d'Alcaldia 2018019854 - 16/10/2018 - Delegacions de competències del Secretari General (text refós)