Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 8 d'abril de 2019

divendres 12 d'abril de 2019

El dilluns 8 d'abril va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Abans de passar al proper punt de l’ordre del dia, el director del Consorci del Ter, Ponç Feliu, va llegir una declaració institucional conjunta que defensa el fet de treballar per a una Girona mediambientalment neta i saludable. Acte seguit es van aprovar les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es va debatre el punt 5, relatiu a la modificació de l’acord del ple de data 13 de novembre de 2017 referent al nomenament de representants municipals en les diferents entitats, institucions i organismes, que es va aprovar per 20 vots a favor i 5 abstencions.

En referència a la Comissió Informativa Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van debatre fins a 11 punts. El punt 6, sobre l’aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball, es va aprovar per 14 vots a favor (CiU i PSC), 3 abstencions (C’s i PP) i 8 en contra (CUP i ERC). La regidora de la CUP Ester Costa, va votar-hi en contra en nom del grup al•legant que “no es contemplen totes les casuístiques del personal treballador, a banda que un percentatge elevat de la plantilla s’hi va mostrar en desacord i una part dels sindicats no hi van participar”. A més, Costa també va explicar que el grup no estava d’acord amb l’increment salarial de la figura del Secretari. Per la seva banda, el regidor d’ERC Pere Albertí va explicar el vot negatiu del grup dient que, malgrat que estaven d’acord amb la creació i revisió de fitxes, “les coses s’haurien pogut fer millor”. També Albertí va criticar “la mala gestió del govern” en relació amb la modificació del salari del Secretari.

Pel que fa al punt 7 (Informe proposta de resolució de les al•legacions contra l'acord del Ple del 10.12.18 que acorda iniciar expedient de revisió d'ofici per declarar la nul•litat de l'article 20.1.b) del vigent Acord/Conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament), aquest punt es va retirar.

Els punts 8 (Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions corresponents al quadrimestre juliol-octubre de 2018) i 9 (Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions corresponents al quadrimestre juliol-octubre de 2018) es van aprovar tots dos per 13 vots a favor (CiU, C’s i PP), 4 abstencions (ERC) i 8 en contra (PSC i CUP). La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va explicar que ja havien avançat el seu vot negatiu “per no estar d’acord amb aquesta pròrroga, ni amb el tracte cap als treballadors, ni amb el fet que no s’hagi convocat la comissió que es va prometre entre empresa, ajuntament i treballadors”. En el cas de la CUP, el regidor Lluc Salellas també va dir que “sempre han estat en contra d’aquest punt” i va argumentar el seu vot negatiu “pel maltractament que pateixen les treballadors per part de l’empresa”.

També va rebre vots contraris el punt 10, sobre l’aprovació de la rectificació de l'exercici 2018 i comprovació del període 2015-2019 de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona. Concretament, el punt es va aprovar per 10 vots a favor (CiU), 6 abstencions (ERC i C’s) i 9 en contra (PSC, CUP i PP). La portaveu del PP, Concepció Veray, va votar-hi en contra al·legant que “hem demanat moltes vegades tots els grups municipals que se’ns donin explicacions” però que, segons va dir, “és evident que no ens han explicat què ha passat amb el material del Bloom”. En el cas del PSC; la seva portaveu, Sílvia Paneque, va explicar també que hi trobaven a faltar les dades del material comprat del Bloom. Per acabar, el regidor de la CUP Lluc Salellas va argumentar el vot negatiu del grup dient, d’una banda, “que el tema del Bloom ens preocupa especialment i el govern ha estat incapaç de donar explicacions” i, d’altra banda, que “també ens preocupa el fons Santos Torroella, del qual encara no hi ha projecte i no se’n sap quin ús se’n farà”.

Pel que fa al punt 11, de la modificació del pla estratègic de subvencions, aquest es va aprovar per 14 vots a favor (CiU i ERC) i 11 abstencions (PSC, CUP, C’s i PP), mentre que el punt 12, sobre l’acord per a l'encàrrec del tractament de dades de caràcter personal entre l'Ajuntament de Girona i l'Agència Tributària de Catalunya, es va aprovar amb 18 vots favorables (CiU, CUP i ERC), 4 abstencions (PSC) i 3 vots en contra (C’s i PP). La portaveu del PP, Concepció Veray, va votar-hi en contra al•legant que no confia en un “acte de fe i de bondat” entre els dos organismes, “i menys pel tractament de dades dels gironins i gironines que segurament s’usarien per fer il·legalitats”; mentre que la portaveu de C’s, Míriam Pujola, va explicar que no estaven d’acord amb l’objectiu que es va fer públic en el moment de creació del conveni, que segons va dir Pujola, havia de servir “per anar construint una gestió tributària catalana” o “per enfortir les estructures d’un país”.

Seguint amb els punts de la Comissió Informativa Informativa d'Hisenda i Règim Interior es va debatre també el punt 13 (Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb l'empresa "Eulen. SA."), que es va aprovar per 11 vots a favor (CiU i PP), 6 abstencions (ERC i C’s) i 8 en contra (PSC i CUP). En aquest cas, tant la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, com la de la CUP, Laia Pèlech, van dir que el seu grup hi estava en contra pels motius que ja havien explicat anteriorment.

Així com el punt 14 (Operació de crèdit Transports Municipals del Gironès SA exercici 2019), que en aquest cas es va aprovar per unanimitat, i el punt 15 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2019 aprovada per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019), que va obtenir 14 vots a favor (CiU i ERC), 4 abstencions (CUP) i 7 en contra (PSC, C’s i PP). Hi van votar en contra en representació dels seus grups les portaveus del PP, Concepció Veray; de C’s, Míriam Pujola, i del PSC; Sílvia Paneque. Veray va argumentar-ho dient que “no comparteixen la manera d’organitzar la plantilla”, i que tampoc “no comparteixen la intenció política dels llocs de treball municipal”. Pel que fa a la líder del PSC, Sílvia Paneque va explicar que “no permetrem que s’amagui una intenció política del govern que tindrà conseqüències negatives per la Policia Municipal”.

Els punts d’aquesta Comissió es van tancar amb el punt 16, relatiu a l’aprovació d'una modificació pressupostària per suplement de crèdit, que es va aprovar per 15 vots a favor (CiU, CUP i PP) i 9 abstencions (PSC, ERC i C’s).

En l’àmbit de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme anava al Ple un únic punt, el punt 17 (Aprovar pel procediment d'urgència el projecte "Clúster EDIFICAT" -annex 1- i la presentació d'aquest a la candidatura del programa INTERREG V – A Espanya-França-Andorra -POCTEFA 2014 – 2020-). Aquest punt es va aprovar per 18 a favor (CiU, PSC i ERC) i 7 abstencions (CUP, C’s i PP).

Per acabar amb les comissions es va debatre el punt 18, corresponent a la Comissió Informativa d'Educació i Esports, sobre l’aprovació de l'establiment del servei públic de piscines municipals de la ciutat i aprovació del reglament, amb resposta a les al•legacions i esmenes presentades pels grup municipals el PSC i de la CUP, i es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, CUP, ERC, C’s i PP) i 4 abstencions (PSC).

Seguidament es van debatre tres propostes urgents. La primera i la segona, relatives a la modificació del contracte adjudicat a l’entitat AGISSA per a la prestació del servei d’abastament i distribució d’aigua potable a Girona, i a la suspensió d’un any de les llicències d’obres urbanístiques de l’Institut Ermessenda, respectivament, es van aprovar per 19 vots a favor (CiU, PSC, ERC i PP) i 6 abstencions (CUP i C’s). Pel que a la tercera, sobre la pròrroga de 60 dies d’AGISSA per presentar l’inventari valorat de les instal·lacions del servei, es va aprovar per 23 vots a favor (CiU, PSC, ERC, CUP i PP) i 2 abstencions (C’s).

A continuació es van debatre la única moció que anava al Ple. La va presentar l'entitat Casal Independentista el Forn per declarar Girona municipi contra el feixisme i el racisme i per la convivència en la diversitat, va ser defensada per una dels seus membres, la Carla Costa, i va ser aprovada per 22 vots a favor (CiU, PSC, CUP i ERC), 2 abstencions (C’s) i 1 en contra (PP).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.


Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: