Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari de l'11 de març de 2019

dimarts 12 de març de 2019

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març del 2019. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Abans que res, Madrenas va informar que el regidor Martí Terés renunciava a l’acta de regidor i que, per tant, ja no seria present al ple. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat i, tot seguit, es van aprovar les ratificacions i els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple. Abans de passar al proper punt de l’ordre del dia, el president de la Federació de les Associacions de l’Àfrica Negra de Sabadell i Catalunya va llegir un manifest que denuncia el tràfic de persones i l’esclavitud.

Quant a la Comissió Informativa d’Alcaldia es va debatre el punt 5, que tractava sobre l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a l'Associació FERRMED, un punt que es va aprovar per 17 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 7 abstencions (CUP, C’s i PP).

En el marc de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van debatre els punts 6 i 7. El punt 6 (Aprovació de la liquidació del contracte i devolució garantia definitiva) es va aprovar per 20 vots a favor (CiU, ERC; PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP); mentre que el punt 7 (Aprovació de la Kt de 2019 en aplicació del 0,85% de l'IPC de 2018 del contracte de servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona) es va aprovar per 16 vots a favor (CiU, ERC, C’s i PP), 4 abstencions (PSC) i 4 en contra (CUP). El regidor de la CUP Lluc Salellas va votar-hi en contra en nom del seu grup perquè, segons va dir, no havien rebut informació sobre què tenia previst fer el govern al respecte ni havien pogut debatre sobre el model proposat. En contra del punt, Salellas va argumentar que “no s’ha fet cap anàlisi profunda sobre el contracte que hi ha actualment per a aquest servei”.

En referència a la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública es van debatre els punts del 8 al 10. El punt 8 (Aprovar el Text Refós de la modificació puntual del PGOU núm. 69 - PA 67 Montori- Montilivi), es va aprovar per 22 vots a favor (CiU, ERC; CUP, PSC i PP) i 2 abstencions (C’s). El punt 9 (Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial del Barri Vell, Illa 229 – c/ doctor Oliva i Prat), es va aprovar per 20 vots a favor (CiU, ERC; PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP). I pel que fa al punt 10 (Aprovar definitivament la ratificació de l'establiment del servei públic col•lectiu urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública a Girona i de la modificació dels estatuts de TMG), aquest punt es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, ERC, PSC i PP) i 6 abstencions (CUP i C’s).

En l’àmbit de la Comissió Informativa de Cultura anaven al Ple els punts 11 i 12, relatius l’aprovació de l'aplicació de l'increment salarial al personal de l'Organisme Autònom Patronat Call de Girona per als anys 2018 i 2019, respectivament, i que es van aprovar ambdós per unanimitat. I també el punt 13 (Reconeixement de l'obligació de l'administració municipal d'abonar el cost efectiu de les prestacions als Centres Oberts de la ciutat per Salesians Sant Jordi, NIF R0800885F, per evitar un enriquiment injust de l’Ajuntament), que en aquest cas es va aprovar per 22 vots a favor (CiU, ERC, CUP, PSC i PP) i 2 abstencions (C’s).

A continuació es van debatre les cinc mocions que anaven al Ple. Pel que fa a les dues mocions ciutadanes, la primera (Moció de l’AMPA de l'escola Verd de Girona per demanar que s'apliquin les actuacions necessàries per la conservació i manteniment de l'edifici i es puguin solucionar els dèficits i desperfectes de l'escola) es va retirar; mentre que la segona (Moció del Ple el Centre de Recursos per la Pau i Solidaritat per denunciar les injustícies i la falta d'atenció per part de tota la comunitat Internacional), es va transformar en la lectura d’una declaració institucional que va tenir lloc a l’inici del ple i, per tant, no es va sotmetre a votació.

Pel que fa a les de grups municipals, la tercera moció, presentada pel grup municipal del PSC i relativa a la intervenció municipal en el control ambiental de les activitats a la zona nord de Girona, aquest punt es va retirar.

La quarta moció, sobre l'augment de la inseguretat a la ciutat de Girona i presentada pel grup del PP, es va aprovar per 17 vots a favor (CiU; PSC, C’s i PP), 3 abstencions (ERC) i 4 en contra (CUP). Aquesta moció la va defensar la seva portaveu, Concepció Veray.

Per acabar, la cinquena moció, presentada pel grup municipal de C’s per fomentar la igualtat entre dones i homes i que va defensar la portaveu del grup, Míriam Pujola, es va desestimar per 21 vots en contra (CiU; ERC, CUP i PSC), 1 abstenció (PP) i 2 a favor (C’s).

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.


Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: