Inici Organització Cartipàs Regidories de barri

Cartipàs 2015-2019

 

Regidories de barri

Última actualització: 11-07-2018

Plànol de les regidories de barriSegons l'article 57 del ROM els Regidors i Regidores de Barri són òrgans municipals de caràcter desconcentrat que representen a l'Ajuntament en el Barri, lliurement nomenats i separats per l'Alcaldia entre els Regidors i Regidores de l'Ajuntament, mitjançant Decret dictat dintre del mes següent a la constitució de la Corporació o al cessament, per qualsevol motiu, del Regidor o Regidora designats per a l'esmentat càrrec amb anterioritat, del que, posteriorment, s'haurà de donar compte al Ple, en la primera sessió que tingui lloc.

Decret de nomenament

Expedient 2018022398 - Decret 2018011658 - 12/06/2018

BARRIS

REGIDOR/ORA

Eixample, Pla de Palau-Sant Pau

Sr. Carles Ribas Gironès

Campdorà - Gavarres, Domeny - Taialà, Font de la Pólvora, Grup Sant Daniel, Mas Ramada, Pont Major, Sant Ponç, Torre Gironella, Vila-roja

Sr. Cristóbal Sànchez Torreblanca

Can Gibert del Pla, Santa Eugènia

Sr. Cristóbal Sànchez Torreblanca i Sr. Narcís Sastre Fulcarà

Barri Vell, Carme - Vista Alegre, Mercadal, Pedreres

Sr. Eduard Berloso Ferrer

Montjuïc, Pedret, Pujada de la Torrassa, Vall de Sant Daniel

Sra. Eva Palau Gil

Devesa-Güell, Figuerola-Bonastruc

Sra. Glòria Plana Yanes

Palau Sacosta, Avellaneda, Mas Xirgu

Sra. M. Àngels Planas Crous

Montilivi - La Creueta

Sr. Cristóbal Sànchez Torreblanca

Fontajau, Germans Sàbat, Mas Catofa, Sant Narcís, Torre de Taialà

Sr. Joan Alcalà Quiñones

Atribucions dels Regidors i Regidores de Barri

Segons l'article 58 del ROM les atribucions dels Regidors i Regidores de Barri no porten inherents cap facultat resolutiva, corresponent l'esmentada facultat de resolució als Regidors i Regidores delegats per raó de la matèria, circumscrivint-se les funcions dels Regidors i Regidores de Barri a l'estudi i proposta de totes les qüestions que puguin afectar-lo i a l'execució, control i seguiment dels actes i acords municipals que tinguin incidència en el seu àmbit territorial.

Els Regidors i Regidores de Barri ostentaran les atribucions següents:

  1. Representar a l'Ajuntament en el Barri, sense perjudici de la representació general que correspon a l'Alcaldia.
  2. Informar als ciutadans i ciutadanes residents en el Barri de totes les actuacions municipals que l'afectin.
  3. Fomentar les relacions de l'Ajuntament amb les entitats cíviques i culturals del Barri.
  4. Fomentar l'associacionisme en el Barri.
  5. Elevar als òrgans de govern municipal, a través dels Regidors delegats de les diferents àrees, propostes relatives a necessitats del Barri, a iniciativa pròpia o a proposta dels veïns i entitats.
  6. Canalitzar les propostes, peticions i suggeriments dels ciutadans i ciutadanes del Barri.
  7. Qualsevol altra que l'Alcalde o Alcaldessa estimi oportú delegar-los.