Inici Organització Cartipàs L'alcaldessa

Cartipàs 2015-2019

 

L'alcaldessa

L'alcalde o alcaldessa és qui presideix la corporació municipal i exerceix les atribucions i competències contingudes en la Llei de bases del règim local, en la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i en el Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, a més de les que puguin ser-li conferides per normes sectorials o específiques.

L'alcaldia pot exercir les seves atribucions de forma directa o per delegació, tot i que hi ha atribucions que no són delegables.

L'alcaldia, o la regidoria en qui delegui, presideix els actes oficials de l'Ajuntament. No obstant això el seguiran protocol·làriament els tinents i les tinentes d'alcaldia, i les persones portaveus dels grups municipals i la resta de regidors i regidores d'acord amb la seva representació.

Marta Madrenas i Mir

Foto de la Marta MadrenasEl divendres 18 de març de 2016 Marta Madrenas i Mir va ser investida alcaldessa de la ciutat de Girona. Poc abans de les 2 del migdia, després d'obtenir el suport dels regidors de CiU i PSC, va prometre el càrrec utilitzant la fórmula de l'Associació de Municipis per la Independència.

En el seu discurs va recordar que Girona és una ciutat "desacomplexadament independentista" i va indicar que s'inicia "una nova etapa per convertir-se en una ciutat justa, educadora, culta, transparent, participativa". "I ho farem de la mà del territori, exercint rol de capital i amb la mirada posada en Europa", va reiterar.

Al seu web hi podreu trobar les últimes notícies i els seus tuits, articles i documents i consultar la seva biografia per conèixer-la millor.