Inici Economia i gestió administrativa Contractació Mesa de contractació

Contractació

 

Mesa de contractació

De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el 9 de març de 2018, s'ha acordat la següent composició de la Mesa de Contractació.

Expedient 2018008555 - Decret 2018004367 - 06/03/2018

Composició de la Mesa de Contractació

Última actualització: 13-03-2018

S'ha acordat l'establiment amb caràcter permanent de la Mesa de Contractació que ha d'assistir als diferents òrgans de contractació de la Corporació municipal en els diferents procediments de licitació tant obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació, si s'escau, i associació per la innovació.

S'ha establit la següent composició de la Mesa de Contractació:

President/a:

El/la Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior: Sra. Maria Àngels Planas i Crous.
Suplent: El/la Tinent d'Alcalde per l'ordre establert en les Tinences d'Alcaldia.

Vocals:

El Secretari General de la Corporació, o en el seu cas el Vicesecretari o altre/a lletrat/da de serveis jurídics.

L'Interventor de la Corporació municipal, o en el seu cas la viceinterventora, o qui tingui atribuïdes funcions de control econòmic-pressupostari.

El/la cap d'Àrea, servei o secció corresponent en funció de la matèria objecte del contracte, o en el seu cas, un/a tècnic/a de l'Àrea competent en funció de la matèria objecte del contracte.

La Cap de Contractació i Compres o en el seu cas un/a tècnic/a del servei de contractació i compres de la Corporació, tant sigui funcionari de carrera com personal laboral, o funcionari interí en el supòsit d'impossibilitat d'assistència de qualsevol dels anteriors, atesa la insuficiència de funcionaris de carrera al servei de Contractació i Compres de l'Ajuntament.

Secretari/ària:

Un/a funcionari/a del servei de contractació i compres de la Corporació municipal o, en el seu cas, un/a funcionari/a de l'Àrea de Règim Interior.

Per a l'adequada composició de la Mesa de Contractació hauran d'assistir la majoria absoluta dels sus membres, i en tot cas serà preceptiva la presència del Secretari i de l'Interventor de la Corporació municipal així com del President, o del suplent de qualsevol d'ells.