Inici Economia i gestió administrativa Contractació Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Contractació

 

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Resolucions 2018

Empresa Accent Social, SL,
Recurs contra la formalització de l'encàrrec a mitjà propi a favor de l'empresa SUMAR per a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
RECURS DESESTIMAT

Resolució núm. 249/2018

 

Asociación de empresas de servicios para la dependencia (AESTE)
Recurs contra els plecs que regeixen el contracte de serveis de teleassistència per a persones majors de 65 anys i persones en situació de dependència, que visquin soles o amb altres persones grans, a la ciutat de Girona, licitat per l'Ajuntament de Girona.
RECURS DESESTIMAT

Resolució núm. 52/2018

Resolucions 2017

Empresa Asesores Locales Consultoría, SA
Recurs contra els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació del subministrament d'un sistema d'informació per a la gestió i recaptació dels ingressos municipals de l'Ajuntament de Girona.
RECURS NO ADMÈS

Resolució núm. 64/2017