Inici Economia i gestió administrativa Contractació Adjudicacions i formalitzacions de contractes

Contractació

 

Adjudicacions i formalitzacions de contractes

L'article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és el que regula la transparència en la contractació pública.

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació, a través d'aquesta pàgina pretenem difondre la informació dels contractes que l'Ajuntament de Girona formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals se n'hagi donat publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris.

Llistats dels contractes d'obres, subministraments i serveis


Llistats dels contractes menors

Actualització anual. Última actualització: 14-03-2018 (noves instruccions)


Altres plataformes i registres de contractes públics

Per tal de millorar en el nivell de transparència de la contractació pública, l'Ajuntament de Girona participa i publica els contractes a la plataforma electrònica de contractació pública de Catalunya (Perfil del contractant), així com al Registre públic de contractes on hi podreu trobar un cercador de contractes formalitzats, modificats, prorrogats i amb resolució anticipada.

Registre públic de contractes de Catalunya: