Inici Organització Retribucions Assignació econòmica dels grups municipals

Retribucions

Assignació econòmica dels grups municipals

De conformitat amb l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'ha assignat als grups polítics la dotació econòmica que compte amb un component fix de 500 ¤, idèntic per tots els grups de euros mensuals, i un altre component variable, en funció del nombre de cadascun d'ells, a raó de 70 euros per membre, sent la quantitat resultant la següent:

Grup municipal de Convergència i Unió. CiU: 1.200 €

Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. 780 €

Grup municipal d'Unitat Popular CUP - 780 €

Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Progrés Municipal PSC-PM. 780 €

Grup municipal de Ciutadans. 640 €

Grup municipal del Partit Popular. PP: 570 €

Aquesta quantitat s'incorporarà a compte del grup municipal a l'entitat bancària que assenyalin els respectius portaveus.

Règim d'assistència als òrgans col·legiats

Els imports aprovats per les assistències als diferents òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Girona són els següents:

Ple:
Import d'ssistència: 702,00 ¤
Número màxim d'assistències remunerables/mes: 2
Número màxim d'assistències remunerables l'any: 12

Junta de Portaveus:
Import Assistència: 562,00 ¤
Número màxim d'assistències remunerables/mes: 2
Número màxim d'assistències remunerables l'any: 12

Comissió Informativa:
Import Assistència: 377,00 ¤
Número màxim d'assistències remunerables/mes: 2
Número màxim d'assistències remunerables l'any: 12

Coordinació Tècnica (delegats):
Import Assistència: 325,00 ¤
Número màxim d'assistències remunerables/mes: 6
Número màxim d'assistències remunerables l'any: 48

El procediment de justificació de les assistències a sessions es farà mitjançant certificat dels secretaris delegats de les comissions informatives i dels òrgans decisoris.

Únicament els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial podran percebre assistències per la concurrència efectiva de les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació.

Membres de la corporació amb règin de dedicació exclusiva

Els membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues de 3.474,93 ¤, dotze correspondran als mesos naturals i dues pagues extraordinàries. Seran actualitzades anualment amb la variació soferta per l'IPC de Catalunya.

El règim de dedicació exclusiva comporta per a cadascuna de les persones compreses, en la seva aplicació, l'alta al règim corresponent de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes expressades.

La percepció de la retribució per aquest concepte és incompatible amb qualsevol altra retribució a càrrec dels pressupostos de les administracions públiques, dels ens, organismes autònoms i empreses dependents.

També serà incompatible amb les indemnitzacions que s'estableixen per l'assistència als diferents òrgans col·legiats que s'han indicat més amunt.

Els membres de la Corporació que es relacionen exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva:

Sra. Sílvia Paneque Sureda

Sr. Narcís Sastre Fulcarà

Sra. M. Àngels Planas i Crous

Sr. Joan Alcalà i Quiñones

L'alcaldessa Marta Madrenas i Mir també té dedicació exclusiva amb la retribució mensual corresponent com alcaldessa de 4.892,86 ¤.