Recursos

Llibre del Sindicat Remença de 1448

Les dones del Llibre del Sindicat Remença de 1448


Cicle dels mesos: agost. Maestro Venceslao, s. XV. Torre dell'Aquila. Castello del Buonconsiglio, Trento (Itàlia)

Dels més de 10.000 noms de persona que apareixen al Llibre del Sindicat Remença de 1448, 115 corresponen a noms de dona. La majoria d'aquestes dones va participar en les reunions del sindicat de la seva parròquia perquè, en aquell moment, ostentaven la titularitat del mas on vivien, com a vídues, perquè el seu marit estava absent o perquè n'eren hereves.

Al seu costat, però en menor mesura, apareixen també els noms d'onze dones que exercien la jurisdicció sobre determinats territoris remences. Algunes d'elles havien obtingut aquesta potestat com a procuradores de llurs marits, altres l'havien rebut per mitjà de l'esponsalici, és a dir com béns i drets que el marit els havia donat en casar-se.

Així, malgrat que els homes fossin els caps de família reconeguts per llei i només ells poguessin ocupar càrrecs públics, en època medieval no era estrany trobar dones al capdavant de masos i de senyorius.

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.