Gestió del servei

Organigrama

Pla estratègic

El Pla estratègic és un instrument de planificació i gestió que permet definir i estructurar, sectorialment i cronològica, les principals línies d'actuació del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) mitjançant la identificació de projectes i accions a realitzar durant un període de temps concret. Els plans estratègics del SGDAP els aprova la Junta de Govern Local i tenen una vigència quadriennal. En finalitzar el període de vigència s'aprova el balanç d'actuació juntament amb el nou pla estratègic per al període següent.

Memòries d'actuació

La memòria del Servei recull el balanç d'actuacions dutes a terme durant un any natural en relació amb la planificació definida i els anys compresos en el Pla Estratègic. Per tant, el conjunt de les memòries d'actuació constitueixen un dels instruments més importants en la rendició de comptes i en la transparència de gestió del servei.

Registre Municipal de Destrucció de Documents

El Registre Municipal de Destrucció de Documents és l'instrument de control de l'eliminació de documentació administrativa de l'Ajuntament de Girona. Aquestes eliminacions es porten a terme de forma regular trimestralment i controlada, d'acord amb la normativa legal que n'estableix el seu valor informatiu i el corresponent període de prescripció. El manteniment i conservació d'aquest Registre és de caràcter preceptiu per part de totes les administracions públiques i és responsabilitat de l'arxiu municipal de cada institució.

Regulació legal

Reglamentació de l'Ajuntament de Girona

Reglamentació catalana

Reglamentació estatal

Directrius internacionals

Finançament extern

Any 2023

© 2024 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.